Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE NR 255/2020
titleName

ZARZĄDZENIE NR 255/2020

ZARZĄDZENIE NR 255/2020

BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim, stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowym najemcom, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Konstantynów Łódzki, szczegółowo opisanych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowym najemcom, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim na okres 21 dni od dnia jego wywieszenia, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu, a także podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. w Infopublikator.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 255/2020

Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

z dnia 16 listopada 2020 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony powyżej 3 lat

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu miesięcznego

(netto)*

Zasada waloryzacji czynszu

Termin wnoszenia czynszu

KW Nr LD1P/00018685/1

Położenie:

Województwo: Łódzkie

Powiat: Pabianicki

Gmina: Konstantynów Łódzki M.

Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Działka nr 259/34

Uwaga:

KW Nr LD1P/00018685/1 prowadzona jest także dla działek nr: 293/7, 294/2, 259/17, 259/28, 259/32, 259/33 nieobjętych niniejszym wykazem

Obszar całej nieruchomości: 2,0605 ha

Województwo: łódzkie

Powiat: pabianicki

Jednostka ewidencyjna: 100801_1 Konstantynów Łódzki

Obręb: 0010 K-10

Jednostka rejestrowa: G.503

Położenie: –

Działka nr 259/34

o pow. 1,5879 ha

Uwaga: powierzchnia przeznaczonej do oddania w najem części nieruchomości wynosi łącznie 48m2

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/396/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynów Łódzki działka nr 259/34 położona jest na terenie oznaczonym symbolem – 1.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Działka nr 259/34 położona jest w centrum miasta między ulicą Daszyńskiego, a miejskim targowiskiem przy ul. Sucharskiego, posiada nieregularny kształt, jest nieogrodzona i niewytyczona. Działka zabudowana budynkami garażowymi i gospodarczymi. Otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe.

Czynsz za najem

pow. 15,50 m2:

24,49 zł*

Czynsz za najem pow. 17,50 m2:

27,65 zł*

Czynsz za najem pow. 15,00 m2:

23,70 zł*

Czynsz będzie waloryzowany corocznie od 2021 r., w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim Zgodnie z postanowieniami umowy najmu
KW Nr LD1P/00032851/0

Położenie:

Województwo: Łódzkie

Powiat: Pabianicki

Gmina: Konstantynów Łódzki M.

Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Działka nr 76

Uwaga:

KW Nr LD1P/00032851/0 prowadzona jest także dla działek nr: 66/3, 66/5 nieobjętych niniejszym wykazem

Obszar całej nieruchomości: 0,3297 ha

Województwo: łódzkie

Powiat: pabianicki

Jednostka ewidencyjna: 100801_1 Konstantynów Łódzki

Obręb: 0018 K-18

Jednostka rejestrowa: G.90

Położenie: Kościelna 1 Konstantynów Łódzki

Działka nr 76

o pow. 0,0992 ha

Uwaga: powierzchnia przeznaczonej do oddania w najem części nieruchomości wynosi łącznie 17m2

Dla działki nr 76 brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/293/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki działka nr 76 położona jest na terenie oznaczonym symbolem – UM – tereny usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Działka nr 76 położona jest przy ul. Kościelnej na obrzeżach miasta, posiada kształt zbliżony do trapezu, ogrodzona od strony ulic: Kościelnej i Łódzkiej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, garażowym i gospodarczym.

Otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe, przemysłowo – usługowe.

Czynsz za najem pow. 17,00 m2:

26,86 zł*

Czynsz będzie waloryzowany corocznie od 2021 r., w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim Zgodnie z postanowieniami umowy najmu

*Do czynszu najmu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni tj. o dnia 18 listopada 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r.

BURMISTRZ

KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Konstantynów Łódzki

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ID Ogłoszenia:

17784