Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE   NR 49/2019
titleName

ZARZĄDZENIE   NR 49/2019

ZARZĄDZENIE   NR 49/2019

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 14 maja 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. j. t. z 2019 r. poz. 506), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. j. t. z 2018 r., poz. 2204)  zarządzam co następuje:

 

  • 1.Przeznaczam do dzierżawy część dz. nr 105/45 o pow. 8m2, obręb Przyjezierze.

Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00034884/3.

 

Informacja o przeznaczeniu –  dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż blaszany.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

–  za okres od 11 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości  – 15,50zł plus

obowiązujący podatek VAT,

–  za lata 2020r. i 2021  w wysokości – 27,60zł  plus obowiązujący podatek Vat za każdy rok,

–  za okres od 01 stycznia 2022r. do 10 czerwca 2019 r. w wysokości –  9,83zł plus

obowiązujący podatek VAT,

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

nieruchomości.

 

  • 2. Przeznaczam do dzierżawy część dz. nr 137/11 o pow. 15m2, obręb 3 miasta Moryń. Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00038468/9.

 

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres 4 miesięcy, z przeznaczeniem pod ustawienie trampoliny.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

–  za okres od 4 czerwca 2019 r. do 3 października 2019 r. w wysokości  – 21,00zł plus

obowiązujący podatek VAT, płaty w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

nieruchomości.

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

 

  • 3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, § 2 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu.

 

  • 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

 

  • 5. Termin wywieszenia wykazu: od 14 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r.

 

  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

11333