Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 50/2020
titleName

Zarządzenie Nr 50/2020

Zarządzenie Nr 50/2020

Starosty Puławskiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach przy ul. Reymonta, oznaczonej numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha, dla której Sąd Rejonowy
  w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00061072/5, na której znajdują się miejsca postojowe, oznaczone numerami
  7 i 22, każde o pow. 9,25 m2, przeznaczone do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

 3. Przedmiotowe miejsca postojowe, oznaczone numerami 7 i 22, objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Puławy oraz opublikowany w prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 50 /2020

Starosty Puławskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

ZN.6845.105.2020.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do wynajęcia

na okres do 3 lat w trybie przetargowym

 1. Adres nieruchomości
Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Reymonta
 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków

Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00061072/5.

 1. Opis nieruchomości

Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest ogrodzony parking , na którym zlokalizowane jest 35 miejsc postojowych. Wyjazd odbywa się przez bramę otwieraną za pomocą pilota.

Postępowaniami przetargowymi objęte są dwa miejsca postojowe, oznaczone numerami 7 i 22. Każde z tych miejsc przeznaczone jest do dodania w najem na okres do 3 lat.

 1. Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sienkiewicza – Składowa” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą
Nr XVII/153/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r., ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 r., stwierdza się, że działka numer 956/5 przy ul. W. Reymonta w Puławach, położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolami:

 • 23 U” z przeznaczeniem pod zespół garaży i otwartych miejsc parkingowych;

 • 27 KDD/D” z przeznaczeniem pod dojazd.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Cena nieruchomości
Nie dotyczy
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Nie dotyczy
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy
 1. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 7 wynosi 29,00 zł netto;

 1. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 22 wynosi 29,00 zł netto.

Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

 1. Terminy wnoszenia opłat

Miesięczny czynsz najmu płatny do 20 dnia każdego miesiąca.

 1. Termin aktualizacji opłat
Czynsz najmu będzie waloryzowany stawką inflacji, począwszy od 1 kwietnia 2021r.
 1. Informacja
  o przeznaczeniu

Przeznaczenie do oddania w najem dwóch miejsc postojowych, oznaczonych numerami 7 i 22 na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 26 czerwca 2020 r.
do dnia 17 lipca 2020 r.).

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Czerwiec, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

15854