Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 51/2020
titleName

Zarządzenie Nr 51/2020

Zarządzenie Nr 51/2020

Starosty Puławskiego

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puławach przy ul. Norwida, oznaczonej numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy
  w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9, na której znajdują się miejsca postojowe, oznaczone numerami
  2 i 3, każde o pow. 9,25 m2, przeznaczone do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

 3. Przedmiotowe miejsca postojowe, oznaczone numerami 2 i 3 objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Puławy oraz opublikowany w prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Puławski

Danuta Smaga

Załącznik do Zarządzenia Nr 51 /2020

Starosty Puławskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

ZN.6845.106.2020.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do wynajęcia

na okres do 3 lat w trybie przetargowym

 1. Adres nieruchomości
Gmina Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, ul. Norwida
 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków

Nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 766/77 o pow. 0,1000 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00045346/9.

 1. Opis nieruchomości
Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest kompleks 11 – tu garaży oraz 11 – tu miejsc postojowych wyjazd odbywa się przez szlaban otwierany za pomocą pilota.

Postępowaniami przetargowymi objęte są dwa miejsca postojowe, oznaczone numerami 2 i 3. Każde z tych miejsc przeznaczone jest do dodania w najem na okres do 3 lat.

 1. Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/142/2007 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2007 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 28, poz. 921 z dnia 26 lutego 2008 r. oraz zmiany ww. planu zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/174/11 Rady Miasta Puławy z dnia 22 grudnia 2011 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1088 z dnia 2 marca 2012 r., stwierdza się, że działka nr 766/77 przy ul. C. K. Norwida w Puławach, położona jest w obrębie oznaczonym symbolami:

 • B21.MW” z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

 • B13.KPp” z przeznaczeniem terenu pod ciąg pieszy.

Na obszarze gminy Miasto Puławy nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 802).

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Cena nieruchomości
Nie dotyczy
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Nie dotyczy
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy
 1. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 2 wynosi 34,00 zł netto;

 1. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 3 wynosi 34,00 zł netto.

Wylicytowana wysokość miesięcznego czynsz najmu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

 1. Terminy wnoszenia opłat

Miesięczny czynsz najmu płatny do 20 dnia każdego miesiąca.

 1. Termin aktualizacji opłat
Czynsz najmu będzie waloryzowany stawką inflacji, począwszy od 1 kwietnia 2021r.
 1. Informacja
  o przeznaczeniu

Przeznaczenie do wynajęcia dwóch miejsc postojowych, oznaczonych numerami
2 i 3 na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 26 czerwiec 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r.).

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Czerwiec, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

15855