Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE   NR  53/2019
titleName

ZARZĄDZENIE   NR  53/2019

ZARZĄDZENIE   NR  53/2019

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 28 maja 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. j. t. z 2019 r. poz. 506), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami                   (Dz. U. j. t. z 2018 r., poz. 2204)  zarządzam co następuje:

 

  • 1. Przeznaczam do dzierżawy część dz. nr 130 o pow. 78m2, obręb 3 miasta Moryń.

Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00025805/0.

 

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

–  za okres od 18 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości  – 4,23zł plus

obowiązujący podatek VAT, płatne w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

–  za 2020 r. w wysokości – 7,85zł  plus obowiązujący podatek Vat, płatne do 31 marca 2020 r.

–  za 2021 r. w wysokości – 7,85zł  plus obowiązujący podatek Vat, płatne do 31 marca 2021 r.

–  za okres od 01 stycznia 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. w wysokości –  3,61zł plus

obowiązujący podatek VAT, płatne do 31 marca 2022 r.

 

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

  • 2. Przeznaczam do dzierżawy część dz. nr 194/6 o pow. 3m2, obręb Przyjezierze. Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00039354/4.

 

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod składowanie drewna.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– za okres od 18 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości  – 4,21zł plus

obowiązujący podatek VAT, płatne w terminie 14 dni od zawarcia umowy

– za 2020 r. w wysokości – 7,83zł  plus obowiązujący podatek Vat, płatne do 31 marca 2020 r.

– za 2021 r. w wysokości – 7,83zł  plus obowiązujący podatek Vat, płatne do 31 marca 2021 r.

– za okres od 01 stycznia 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. w wysokości –  3,59zł plus

obowiązujący podatek VAT, płatne do 31 marca 2022 r.

 

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od

nieruchomości. Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany

przez GUS za rok ubiegły.

 

  • 3. Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 222 o pow. 850m2, obręb 3 miasta Moryń. Dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

 

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 10 lat, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– za okres od 18 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości  – 105,51zł plus

obowiązujący podatek VAT, płatne w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

– za lata 2020 r.- 2028 r. w wysokości – po 195,50zł plus obowiązujący podatek Vat,

płatne do 31 marca każdego roku,

– za okres od 01 stycznia 2029 r. do 17 czerwca 2029 r. w wysokości – 89,98zł plus

obowiązujący podatek VAT, płatne do 31 marca 2029 r.

 

Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

  • 4. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, § 2, § 3 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl

 

  • 5. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

 

  • 6. Termin wywieszenia wykazu: od 28 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.

 

  • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Maj, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

11532