Wyszukiwarka:
Zarządzenie nr 73/19- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeaży
titleName

Zarządzenie nr 73/19- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeaży

Burmistrz Knyszyna                                                                                                                                                                                              Knyszyn, 06 sierpnia 2019 r.

ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 

Gk.6840.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie  art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) zawiadamiam, że w dniu 06 sierpnia 2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objęty Zarządzeniem Nr 73/19  Burmistrza Knyszyna z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży.

 

Zarządzenie nr 73/19

Burmistrza Knyszyna

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 25 ust. 1 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

&1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Knyszyn, położone w obrębie miasta Knyszyna, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

&2

Wykaz podlega wywieszenia na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ww.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


———————————————————————————————————————————————-

       Załącznik do Zarządzenia nr 73/19

Burmistrza Knyszyna

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

1.      Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

 

L.p. Nr geodezyjny Powierzchnia w ha
1.        680/5 0,1277
2.        680/6 0,1448
3.        680/7 0,1335
4.        680/9 0,1409
5.        680/12 0,1651

Księga wieczysta Nr BI1B/00226545/0 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych)

2.      Opis nieruchomości:

Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65  (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Działki budowlane przeznaczone do sprzedaży powstały z podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej gminnej położonej w odległości około 800 m od końcowej części zwartej zabudowy miejskiej przy ul. Białostockiej w Knyszynie. Działki budowlane powstały z podziału gruntów rolnych, stanowią teren wolny porośnięty trawą i pojedynczo małymi odrostami zadrzewień (zakrzaczeń). Dojazd do tego kompleksu ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy).

Działka nr 680/5: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową. Działka ma konfigurację czworoboku z nieco mniejszą szerokością przy drodze żwirowej, a większą od zaplecza (przy drodze wewnętrznej).

Działka nr 680/6: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową. Działka ma konfigurację czworoboku zbliżonych do prostokątów z dojazdem od drogi żwirowej.

Działka nr 680/7: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta, który dłuższym bokiem graniczy z drogą dojazdową wewnętrzną.

Działka nr 680/9: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta, który dłuższym bokiem graniczy z drogą dojazdową wewnętrzną.

Działka nr 680/12: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada łamaną konfigurację lecz o obszarze dogodnym do lokalizacji obiektów kubaturowych.

W rejonie położenia działek brak jest obecnie możliwości uzbrojenia, jedynie po drugiej stronie wzdłuż drogi żwirowej przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. Planowane jest w przyszłości doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do kompleksu przedmiotowych działek.

W najbliższym otoczeniu opisanych działek występują grunty rolne oraz tereny leśne i zadrzewione o nieco  zróżnicowanej konfiguracji pionowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. W odniesieniu do obszaru, na którym wydzielone zostały przedmiotowe działki, Burmistrz Knyszyna decyzją znak: Go. 6730.3.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. ustalił warunki zabudowy polegające na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną.

3.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nie dotyczy
4.      Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
5.      Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
6.      Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
7.      Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
8.      Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
9.      Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nie dotyczy
10.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: do 17 września 2019 r. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn (p. 12)

 

Cena wywoławcza nieruchomości (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny):

L.p. Nr geodezyjny Cena netto w zł
1.        680/5 35.160,00
2.        680/6 39.520,00
3.        680/7 35.460,00
4.        680/9 37.420,00
5.        680/12 39.870,00

Do ceny sprzedaży netto (ustalonej w wyniku przetargu) zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. 23 %

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

 

 

Knyszyn, 06 sierpnia 2019 r.

Zastępca Burmistrza Knyszyna

Krzysztof Chowański

 

Więcej informacji: http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/obwieszczen/

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Knyszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Knyszynie

ID Ogłoszenia:

12282