Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 76/2019
titleName

Zarządzenie Nr 76/2019

Zarządzenie Nr 76/2019
Burmistrza Morynia

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. j. t. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. j.t. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)  zarządzam co następuje:

  • 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie:

 

część działki nr 131/3, obręb Gądno o powierzchni 1,2m²,

część działki nr 24/3, obręb Witnica o powierzchni 1,2m²,

część działki nr 20, obręb Witnica o powierzchni 1,2m².

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: brak

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane

z eksploatacją nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu – użyczenie na okres do 2 lat, z przeznaczeniem pod kontenery do składowania odzieży używanej.

  • 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1,  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie gminy Moryń, ogłoszenie w prasie, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
  • 4. Termin wywieszenia wykazu: od 26 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Lipiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

12204