Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 81/2020  Wójta Gminy Janowiec oraz wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Janowiec, położonej w miejscowości Trzcianki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
titleName

Zarządzenie Nr 81/2020  Wójta Gminy Janowiec oraz wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Janowiec, położonej w miejscowości Trzcianki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 81/2020 

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 25 listopada 2020 r.

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,

stanowiącej własność Gminy Janowiec, położonej w miejscowości Trzcianki, Gmina Janowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 398 o pow. 0,0105 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 Uchwały nr XX/113/2020 Rady Gminy Janowiec z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, zarządzam, co następuje:

 

&1      

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Janowiec, położonej w miejscowości Trzcianki, Gmina Janowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 398 o pow. 0,0105 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00064701/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do  sprzedaży  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

&2.

 1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.
 2. Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

&3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.  

 

&4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2020

Wójta Gminy Janowiec

z dnia 25.11.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Janowiec, położonej w miejscowości Trzcianki, Gmina Janowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 398 o pow. 0,0105 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

 

1.      Adres

nieruchomości

 

 

Gmina Janowiec, obręb miejscowości Trzcianki.

 

 

2.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości

 

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 398 o pow. 0,0105 ha, położona w miejscowości Trzcianki, Gm. Janowiec, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1P/00064701/5.

 

3.      Opis nieruchomości

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 398 o pow. 0,0105 ha, położona jest w obrębie 0007 Trzcianki, Gm. Janowiec, w terenie na lekkiej skarpie ze spadkiem w kierunku urządzonej, utwardzonej masą bitumiczną drogi gminnej, stanowi użytek rolny w pobliżu terenów zabudowy mieszkaniowej i komunalnej. Działka nie jest ogrodzona. Działka stanowi fragment terenu w kształcie regularnego trójkąta, nie nadaje się do samodzielnego wykorzystania na cele rolne z uwagi na kształt, konfigurację terenu oraz małą powierzchnię. Dwoma bokami przylega do nieruchomości sąsiednich stanowiących własność osób fizycznych, trzecim bokiem do drogi urządzonej. W sąsiedztwie działki występują niezagospodarowane tereny rolne oraz tereny zabudowy.

Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg, sieć telefoniczna.

W ewidencji gruntów nieruchomość jest sklasyfikowana jako użytek SR-IVa (sady), aktualnie nie jest użytkowana rolniczo, stanowi fragment dojazdu do zabudowanej nieruchomości przyległej.

 

 

4.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, poz. 3476 z późn. zm.) nieruchomość ozn. nr 398 położona w miejscowości Trzcianki znajduje się w terenach użytków zielonych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ:

1/ Podstawowe przeznaczenie terenów użytki zielone,

2/ Zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych, dopuszcza się adaptację i moderni­zację istniejących obiektów w granicach działki zabudowanej,

3/ Dopuszcza się zagospodarowanie łąk i pastwisk o stabilnych warunkach gruntowo-wodnych na funkcje sportowo-rekreacyjne i ciągi spacerowe,

4/ Obowiązuje ochrona torfowisk, roślinności torfowiskowej i środowisk łęgowych,

5/ Zakaz melioracji odwadniających, dopuszcza się budowę stawów i zbiorników wodnych z zachowaniem przepisów szczególnych.

 

Na terenie Gminy Janowiec nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2020, poz. 802).

 

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.

 

 

5.      Forma i tryb zbycia

 

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym.

 

 

6.      Cena nieruchomości

 

 

2 000,00 zł (netto).

Informacje dodatkowe:

I

 1. Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
 2. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu. Dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 3. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
 4. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto – księgowe.

II

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.
 2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 4. Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 5. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

III

 1. Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janowiec w dniu
  11.2020 r. na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie oraz na stronie Urzędu Gminy Janowiec w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 11 stycznia 2021 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Trzcianki, Janowiec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Janowiec

ID Ogłoszenia:

17873