Wyszukiwarka:
    ZARZĄDZENIE NR  82 /2019
titleName

    ZARZĄDZENIE NR  82 /2019

    ZARZĄDZENIE NR  82 /2019

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

  • 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

 

  1. Działka rolna położona w obrębie Gądno, gmina Moryń nr ewidencyjny 212, o pow. 0,02ha, oznaczona w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00059523/6.

Działka jest nie zabudowana, pełni funkcję rowu melioracji szczegółowej dla potrzeb regulacji stosunków wodnych na gruntach rolnych. Rowy w pełni spełniają rolę do jakiej zostały utworzone, czyli kształtują stosunki wodne przyległych gruntów pozostających                   w zasięgu korzystnego oddziaływania tych urządzeń. Dojazd do wycenionej działki korzystny – drogą gminną o nawierzchni utwardzonej poprzez tereny przyległych działek rolnych nr 167                i 344 obręb Gądno. Sąsiedztwo stanowią tereny użytków rolnych. Kształt działki zgodnie ze swoim przeznaczeniem (rowy)  jest długi i wąski prostokąt. Teren o wyrównanej konfiguracji.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

Cena nieruchomości nr 212 –580,00 (pięćset osiemdziesiąt złotych)

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami -do 11 października 2019 r.

 

  1. Działka rolna położona w obrębie Gądno, gmina Moryń nr ewidencyjny 206, o pow. 0,08ha, oznaczona w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00059524/3.

Działka jest nie zabudowana, pełni funkcję rowu melioracji szczegółowej dla potrzeb regulacji stosunków wodnych na gruntach rolnych. Rowy w pełni spełniają rolę do jakiej zostały utworzone, czyli kształtują stosunki wodne przyległych gruntów pozostających                   w zasięgu korzystnego oddziaływania tych urządzeń. Dojazd do wycenionej działki dość korzystny – drogą gruntową o nawierzchni częściowo utwardzonej poprzez tereny przyległych działek rolnych nr 215, 138, 137 i 139/1 obręb Gądno. Sąsiedztwo stanowią tereny użytków rolnych. Kształt działki zgodnie ze swoim przeznaczeniem (rowy)  jest długi                i wąski nieregularny prostokąt. Teren podmokły, trudnodostępny o wyrównanej konfiguracji.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości nr 206 – 2310,00 (dwa tysiące trzysta dziesięć złotych)

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami -do 11 października 2019 r.

 

 

 

  1. Działka rolna położona w obrębie Gądno, gmina Moryń nr ewidencyjny 171, o pow. 0,35ha, oznaczona w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00059528/1.

Działka jest nie zabudowana, pełni funkcję rowu melioracji szczegółowej dla potrzeb regulacji stosunków wodnych na gruntach rolnych. Rowy w pełni spełniają rolę do jakiej zostały utworzone, czyli kształtują stosunki wodne przyległych gruntów pozostających                   w zasięgu korzystnego oddziaływania tych urządzeń. Dojazd do wycenionej działki  średnio korzystny – drogą gruntową poprzez tereny przyległych działek rolnych nr 344, 216, 191, 188, 178/2, 189, 178 obręb Gądno. Sąsiedztwo stanowią tereny użytków rolnych. Kształt działki zgodnie ze swoim przeznaczeniem (rowy)  jest długi i wąski nieregularny prostokąt. Teren podmokły, trudnodostępny o wyrównanej konfiguracji.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości nr 171 – 9240,00 (dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych)

Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami -do 11 października 2019 r.

 

 

  • 2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni  na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

 

  • 3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

 

  • 4. Termin wywieszenia wykazu: od 28 sierpnia 2019 r. do 18 września 2019 r.

 

  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

ID Ogłoszenia:

12501