Wyszukiwarka:
ZARZĄDZENIE NR 87 /2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

ZARZĄDZENIE NR 87 /2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 87 /2019
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 04 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

1. Nieruchomość gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr ewidencyjny 318, zlokalizowana w obrębie 3 miasta Moryń o powierzchni 0,0233 ha, sklasyfikowana jako: Bp.
Położona jest na ul. Lipowej w strefie miejskiej, w pobliżu centrum, najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna, usługowa praz nieruchomości gruntowe niezabudowane. Lokalizacja nieruchomości dobra.
Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym znajduje się nieruchomość. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości nr 212 –12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych)
Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami -do 17 października 2019 r.

§2. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

§3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 4 września 2019 r. do 25 września 2019 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Lipowa, Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

12560