Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 89 /2021
titleName

Zarządzenie Nr 89 /2021

Zarządzenie Nr 89 /2021

Starosty Puławskiego

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny prawa własności rzecz użytkownika wieczystego Gminy Kurów

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Kurów, obręb 0009- Kurów, oznaczonej jako działka nr 1039/4 o pow. 0,0181 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00118635/5, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny prawa własności rzecz użytkownika wieczystego Gminy Kurów.

 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, prasie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kurów. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 89 /2021

Starosty Puławskiego z dnia 12 października 2021 r.

ZN.6840.2.15.2020.DL

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny prawa własności rzecz użytkownika wieczystego Gminy Kurów

 1. Adres nieruchomości
Gmina Kurów, obręb 0009 – Kurów
 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków

Gmina Kurów, obręb 0009 Kurów, nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1039/4 o pow. 0,0181 ha (arkusz mapy 8) sklasyfikowana jest symbolem dr – droga. W Sądzie Rejonowym w Puławach dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta nr LU1P/00118635/5. W dziale II ww. księgi wieczystej jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa – Starosta Puławski, jako użytkownik wieczysty – Gmina Kurów.

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Kurowie, składa się z jednej działki o powierzchni 0,0181 ha. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Gminę Kurów z przeznaczeniem na utworzenie drogi gminnej oraz dojazdu do nieruchomości gminnej, na której znajduje się siłownia napowietrzna.

.

 1. Przeznaczenie nieruchomości

i sposób

zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Kurów – Centrum” zatwierdzonego uchwałą Nr XI/45/03 Rady Gminy w Kurowie z dnia 23 czerwca 2003 roku ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 roku poz. 2762 ze zmianami) działka 1039/4 położona jest w strefie oddziaływania drogi gminnej oraz strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

 1. Cena nieruchomości
Nie dotyczy
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Nie dotyczy
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy

Nie dotyczy

 1. Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

 1. Termin aktualizacji opłat
Nie dotyczy
 1. Informacja
  o przeznaczeniu
 1. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innym ciężarami i ograniczeniami.

 2. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. od dnia 12 października 2021 r. do dnia 2 listopada 2021 r.).

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kurów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

21654