Wyszukiwarka:
ZAWIADOMIENIE
titleName

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Starosta Włodawski zawiadamia, że w budynku przy ul. Kościelnej 7 we Włodawie, w którym mieści się Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego we Włodawie w terminie od 4 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. w godzinach od 900 – 1400 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Hańsk – gmina Hańsk Id 061903_2 obrębów ewidencyjnych:

 1. 061903_2.0001 – Bukowski Las,

 2. 061903_2.0002 – Dubeczno,

 3. 061903_2.0003 – Hańsk II,

 4. 061903_2.0004 – Hańsk-Kolonia,

 5. 061903_2.0006 – Konstantynówka,

 6. 061903_2.0007 – Kulczyn,

 7. 061903_2.0008 – Kulczyn-Kolonia,

 8. 061903_2.0009 – Macoszyn Mały,

 1. 061903_2.0010 – Osowa,

 2. 061903_2.0011 – Rudka Łowiecka,

 3. 061903_2.0012 – Stary Majdan,

 4. 061903_2.0013 – Szczęśniki
 5. 061903_2.0014 – Ujazdów,
 6. 061903_2.0015 – Wojciechów,
 7. 061903_2.0016 – Żdżarka,
 8. 061903_2.0017 – PGR Krychów.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, opracowana została na podstawie art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 776 ze późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego, ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

STAROSTA

/-/ Andrzej Romańczuk

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Włodawa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE

ID Ogłoszenia:

15224