Wyszukiwarka:
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego
titleName

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego

dla obrębów ewidencyjnych Gminy Ełk: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele

powiat ełcki

 

Na podstawie art. 7d i 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Gminy Ełk: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele położonych w powiecie ełckim, realizowaną w ramach projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Starosta Ełcki

 

zawiadamia, że w terminie od 08 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. ( tj. 15 dni roboczych) w budynku Starostwa Powiatowego w Ełk, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk na II piętrze w pokoju nr 13, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu (od 7.30 do 15.30) zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Gminy Ełk: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 20, art. 22 ust. 1 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

            Każdy, czyjego interes prawny dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia do wglądu dokumentacji uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości. Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentem tożsamości, dokumentami potwierdzającymi prawo do gruntów oraz innymi dokumentami mogącymi mieć znaczenie w sprawie.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

STAROSTA  EŁCKI

Marek Chojnowski

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ełk

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Czerwiec, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ełku

ID Ogłoszenia:

11750