Wyszukiwarka:
Zbąszynek-dzierżawa z przeznaczeniem na ogród przydomowy
titleName

Zbąszynek-dzierżawa z przeznaczeniem na ogród przydomowy

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości, informację

że przeznacza do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Zbąszynek,

położoną w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczoną przez gminę nr 3 o pow. 84 m2wchodzącą w skład działki oznaczonej geodezyjnie nr 915/7 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek

nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00028133/2.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 15,12 zł /słownie: złotych piętnaście i dwanaście groszy/. 

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie do 30 czerwca każdego roku na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

 

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie

w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS za 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

 

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do dzierżawy zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeniowych gminy oraz podano na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Czerwiec, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

11838