Wyszukiwarka:
Zbąszynek przy ulicy Św. Piotra i Pawła
titleName

Zbąszynek przy ulicy Św. Piotra i Pawła

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

publiczny przetarg ustny nieograniczony

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Zbąszynek przy ulicy Św. Piotra i Pawła w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 958 o pow. 0,1362ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Aktualnie niezagospodarowana, istnieje możliwość przyłączenia do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej gazu ziemnego i telefonicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych: energia – ENEA S.A. Zielona Góra, gaz – Zakład Gazowniczy, kanalizacja i woda – SZUK Zbąszynek.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00028138/7. Księga wolna jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną . Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami)

CENA WYWOŁAWCZA 71 700zł + 23% VAT

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu (cena netto) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zmianami) doliczony zostanie wg obowiązującej stawki 23 % podatek VAT.

Wysokość wadium 14 340,- zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Oddział Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. W dniu 17 grudnia 2018r. ustalona kwota wadium winna figurować na koncie gminy. Wpłacając na konto należy wpisać ”wadium dotyczące działki nr 958 – Zbąszynek” Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone jest na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2018r. o godz. 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 15 września 2018r. bezskutecznie upłynął termin składania wniosków przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 przywołanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami .

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowana należność z tytułu zakupu nieruchomości wraz z podatkiem VAT w dniu zawarcia aktu notarialnego winna figurować na rachunku gminy. Nabywca ponosi koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz. Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 19 listopada 2018r. do dnia 19 grudnia 2018r. poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy, na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl oraz ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

GPS:

52.242673730445, 15.816334670675

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

9931