Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

157/2023

z dnia

06.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3403
/
/
Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Chełmek.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Chełmek.

Chełmek, dnia 12 kwietnia 2023 roku

Znak:AGK.6845.9.2023     

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późń. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Chełmek. Nieruchomości lokalowa zlokalizowana jest na parterze budynku przystanku osobowego PKP „Chełmek Fabryka” w Chełmku przy ul. Piastowskiej 1. Powierzchnia użytkowa przeznaczona w najem to ok. 7.72 m2.

Budynek przystanku osobowego PKP położony jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej  w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 2843/19 obręb Chełmek. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr KR1E/00063197/0.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 14 kwietnia 2023 roku do dnia 5 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844 90 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Otrzymują: 

  1. Adresat:
  2. A/a.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

WYKAZ NR 107/2023

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy