Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Mieście Jeziorany przy ulicy Łąkowej składającej się z niezabudowanej części działki nr 50/74 o powierzchni 0,5830 ha

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Mieście Jeziorany przy ulicy Łąkowej składającej się z niezabudowanej części działki nr 50/74 o powierzchni 0,5830 ha

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Mieście Jeziorany przy ulicy Łąkowej składającej się z niezabudowanej części działki nr 50/74 o powierzchni 0,5830 ha (5830 m2), dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1B/00012262/1. Nieruchomość stanowi użytek rolny – pastwisko PsV – 1305 m2, grunt orny RIIIb – 4525 m2.

Działka wydzierżawiana z przeznaczeniem na uprawy rolnicze na okres do 10 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 1100w Urzędzie Miejskim
w Jezioranach Plac Zamkowy 4 (pokój nr 8).

Cena wywoławcza (wysokości czynszu dzierżawy) wynosi 583,00 zł.

Czynsz naliczany jest w stosunku rocznym.

Czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku trwania dzierżawy.

W roku zawarcia umowy dzierżawy czynsz płatny jest do 30 czerwca 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium upoważniające do udziału w przetargu należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed przetargiem, do dnia 19 maja 2023 roku włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie podpisze umowy dzierżawy w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Umowa dzierżawy może zostać przedłużona na dalszy okres o ile nieruchomość ta nie zostanie przeznaczona do sprzedaży. Na dalszy okres umowa może być przedłużona na podstawie pisemnego zgłoszenia przez dzierżawcę w terminie dwóch miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Czynsz może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Jezioran.

Burmistrz Jezioran zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

            BURMISTRZ  JEZIORAN

                                                                                                           /-/ MACIEJ  LESZCZYŃSKI

Jeziorany, dnia 2023-04-19

Sporządził:

A. Aptazy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.