Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 492/2023

Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawców na czas nieoznaczony dla każdej z poniższych nieruchomości przeznaczonych wyłącznie na działki rekreacyjno-warzywne:
Lp.ULICAOZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIPOWIERZCHNIANR PORZĄDKOWY NIERUCHOMOŚCIOZNACZENIE
W MPZP SYMBOLEM:
1.Świnoujście –Warszów ul. Norweska
część dz. nr 293/2, obr. 0012
KW nr SZ1W/00021897/2
314 m260RD.V.B.69 – tereny ogrodów działkowych.

2.Świnoujście – Warszów ul. Barlickiego
część dz. nr 65, obr. 0012
KW nr SZ1W/00020833/9
450 m22ZI.V.A.17 – teren prowizorycznych ogrodów działkowych oraz zieleni nieurządzonej do uporządkowania
i adaptacji zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów zieleni izolacyjnej.

3.Świnoujście – zaplecze
ul. Mazowieckiej
część dz. nr 25, obr.0005
KW nr SZ1W/00026464/3
376 m268TO.II.E.11 – kategoria terenów otwartych.

4.Świnoujście –Warszów ul. Norweskaczęść dz. nr 293/2, obr. 0012
KW nr SZ1W/00021897/2
320 m267RD.V.B.69 – tereny ogrodów działkowych.

5.Świnoujście –Warszów ul. Norweskaczęść dz. nr 293/2, obr. 0012
KW nr SZ1W/00021897/2
330 m269RD.V.B.69 – tereny ogrodów działkowych.

Działki oznaczone w tabeli na pozycjach 4 i 5 nie były dotychczas użytkowane z przeznaczeniem na ogródki rekreacyjno-warzywne. Teren jest porośnięty krzakami oraz zadrzewiony. Dzierżawca we własnym zakresie zobowiązany jest do przygotowania gruntu celem wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie prace porządkowe należy wykonywać
z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska, w tym pielęgnacji drzew i krzewów.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.
 2. Czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza dla wyżej wymienionych terenów z przeznaczeniem na działki rekreacyjno-warzywne wynosi 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100) za jeden metr kwadratowy gruntu netto rocznie. Do stawki wylicytowanej w przetargu dodaje się podatek VAT w stawce obowiązującej.
 3. Postąpienie dla nieruchomości wynosi 0,10 zł bądź wielokrotność kwoty 0,10 zł netto za 1 m2.
 4. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy.
 5. Dla działek oznaczonych w tabeli numerami 4 i 5, w związku z koniecznością ich przygotowania do użytkowania przez Dzierżawcę we własnym zakresie, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy czynsz wyniesie 10% wylicytowanej stawki netto czynszu dzierżawnego, która to kwota zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej.
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony począwszy od 1 listopada 2023 r.
 7. Przetarg odbędzie się 2 października 2023 r. o godzinie o godz. 10:00 w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),

2) wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 22 września 2023 roku w podanej powyżej wysokości z oznaczeniem „Przetarg –działki rekreacyjno-warzywne”, na konto depozytów Miasta Świnoujście: Pekao S.A. nr 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta,

3) Wpłacenie jednego wadium zgodnie z niniejszym ogłoszeniem uprawnia Uczestnika
do udziału w przetargu na licytację nieruchomości do czasu wylicytowania jednej z nich.

 1. W przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 2. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych
  od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez oferenta konto.
 3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie od 23 października 2023 r. do 27 października 2023 r.
 4. Osoba zamierzająca wziąć udział w postępowaniu przetargowym zobowiązana jest do:

1) przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, ewentualnie właściwych pełnomocnictw,

2) podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzonym przetargiem na dzierżawę nieruchomości (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

3) zapoznania się z projektem umowy dzierżawy, podpisania i przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia o akceptacji treści projektu umowy dzierżawy i woli jej podpisania w takim samym brzmieniu w przypadku wygrania przetargu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami, pok.209, II p. telefon: 091 327 86 23 lub 091 327 86 12, gdzie znajduje się projekt umowy dzierżawy oraz załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ