Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2450
/
/
Starosta Ostrowiecki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Sarnówek Duży, gm. Bodzechów

OGŁOSZENIE

Starosta Ostrowiecki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Sarnówek Duży, gm. Bodzechów

RŚG.I.6821.41.2022

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Sarnówek Duży, gm. Bodzechów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 694 o pow. 0,0400 ha, poprzez zezwolenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci: umieszczenia rurociągu 2×40/3,7 o długości 3 m, studni kablowej SKR-1 o wym.: 1080x630mm oraz podwieszenia linii kablowej napowietrznej o średnicy 11 mm o długości 17 m.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 pod nr (41) 247 52 78.     

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów przy ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 53/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 52/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony 3 lat

Burmistrz Nidzicy informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w użyczenie