Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

29/2023

z dnia

29.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do dzierżawy

Oświęcim, dn. 01.07.2022r

Znak: SGG.6845.1.4.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do dzierżawy

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
  nr 906/4 o powierzchni 0,0147 ha (jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim miasto, obręb ewidencyjny 0006 Babice) objęta księgą wieczystą nr KR1E/00068455/2.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0147 ha – do dzierżawy 0,0078 ha
 3. Opis nieruchomości: teren zielony stanowiący ogródek przydomowy
 4. Obciążenia na nieruchomości: służebność gruntowa (ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem) obciążająca nieruchomość położoną w Oświęcimiu (obręb ewidencyjny 0006-Babice), gmina Oświęcim-miasto, składającą się z działkę numer 906/4 a uprawniająca do wykonywania przejazdów i przechodów pasem gruntu 5 metrów szerokim biegnącym od drogi publicznej ul. Nideckiego (działka numer 2037/8) do działki numer 920/10, wzdłuż całej północno-wschodniej granicy nieruchomości obciążonej, a oznaczonym linią przerywaną kolorem czerwonym naniesionym na mapę stanowiącą załącznik umowy na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Oświęcimiu (obręb ewidencyjny 0006-Babice), gmina Oświęcim-miasto, składającej się z działki numer 920/9 – obciążenie to nie dotyczy terenu przeznaczonego do dzierżawy
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1A 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 7. Cena nieruchomości: nie dotyczy
 8. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 9. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: 100,00 zł netto + 23% VAT = 123,00 zł brutto / rok
 10. Termin wnoszenia opłat: w terminie 14 dni od daty otrzymania od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu faktury VAT z góry za dany rok
 11. Zasady aktualizacji opłat: coroczna waloryzacja ogłaszanym przez GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni
 12. Informacja o przeznaczeniu do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najmu, dzierżawę lub użyczenia : nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres od 28.08.2022r. do 28.08.2032r.
 13. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 4 lipca 2022r do dnia 24 lipca 2022r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter tablica ogłoszeń nr 4) oraz
na stronie BIP Powiatu Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w zakładce ogłoszenia
o nieruchomościach, a ponadto Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem 33 844 97 48.

Z up. Starosty

Anna Sieradzka
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.