Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
Regulamin

INFOPUBLIKATOR

REGULAMIN

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady umieszczania ogłoszeń w dzienniku „www.infopublikator.pl” i korzystania z niego.

I. Słownik:

Słownik pojęć, które będą używane w Części pierwszej Regulaminu:
a. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna korzystająca (jako zleceniodawca lub odwiedzający – w zależności od kontekstu) z Dziennika.
b. Administrator – osoba zarządzająca Dziennikiem, czyli redaktor naczelny.
c. Ogłoszenie – ogłoszenie dotyczące komunikatów, informacji, wykazów, a także sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych lub innych praw majątkowych o treści określonej przez zlecającego Użytkownika zamieszczone w Dzienniku na zlecenie Użytkownika na okres 30 dni lub dłuższy na indywidualne zlecenie przez Użytkownika.

II. Regulamin:

1. Określa zasady umieszczania ogłoszeń w Dziennikach.
2. Za treść Ogłoszenia odpowiada Użytkownik zlecający.
3. Ogłoszenie nie może zawierać treści reklamowych niezwiązanych z mieniem prezentowanym w Ogłoszeniu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, w tym za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym dotyczącym mienia prezentowanego w Ogłoszeniu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności techniczne nie wynikające z winy Administratora.
6. Administrator nie ponosi jeżeli opis przedmiotu transakcji w tym zdjęcia odbiegają od stanu faktycznego przedmiotu.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne mienia prezentowanego w Ogłoszeniu.
8. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora tylko i wyłącznie do czynności mających na celu przeprowadzenie zleconego zamówienia.
9. Za uprzednią zgodą Zlecającego i na wyraźną prośbę stron Administrator może udostępnić dane Użytkownika do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia zleconych transakcji.
10. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
Regulamin może być zmieniony bez powiadomienia Użytkowników.
11. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu umieszczenia go na stronie internetowej www.infopublikator.pl
12. Zlecając Ogłoszenie Użytkownik oświadcza, że:
a. jest właścicielem mienia prezentowanego w Ogłoszeniu lub posiada upoważnienie właściciela tego mienia do zlecenia Ogłoszenia;
b. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do treści i zdjęć składających się na Ogłoszenie;
c. dane podane w Ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
13. Zlecając Ogłoszenie Użytkownik wyraża zgodę na prezentację Ogłoszenia wraz ze zdjęciami w Dziennikach.
14. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia w sytuacji, gdy Ogłoszenie narusza Regulamin.
15. Usługę uważa się za wykonaną w momencie umieszczenia Ogłoszenia w Dziennikach.
16. Właściciel Dzienników wystawia fakturę VAT za usługę. Płatność za fakturę VAT powinna nastąpić w terminie 7 dni od wystawienia faktury chyba ze strony ustalą inaczej. W przypadku opóźnienia zapłaty właściciel Dziennika może naliczyć należne odsetki.
17. Użytkownik zlecający Ogłoszenie zobowiązany jest do przesłania materiałów dotyczących Ogłoszenia na wskazany adres e-mail.
18. Treść Ogłoszeń zamieszczonych w Dziennikach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zespół Netinterpress, wydawca dziennika
Infopublikator.pl