Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712

OGŁOSZENIE

WYKAZ

pomieszczenia mieszkalnego położonego w mieście Helu

przeznaczonego do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899,815)

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczenia mieszkalnego, przy ulicy Wiejskiej 79 nr 6, położonego w Helu, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 7

Przedmiotowy lokal zlokalizowany jest na nieruchomości ozn. geod. nr 342/2 ujawnionej w księdze wieczystej GD2W/00020308/9. Położony jest na pierwszym piętrze budynku wolnostojącego, podpiwniczonego o pow. użyt. 19,40 m2 składający się z jednego pomieszczenia mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 16960/238986 w częściach wspólnych budynku oraz udziału w wysokości 16960/238986 we współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 342/2 łącznego obszaru 743 m2 na której usytuowany jest budynek

Cena sprzedaży wynosi : 61.984,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899,815 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 15 sierpnia 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronie internetowej www.bip.hel.eu.

Hel, dnia 29.06.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO