Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730

OGŁOSZENIE

Znak: GN. 6840.1.2021-2022.AM

Końskie, dnia 05.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W SWORZYCACH

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, działając na podstawie uchwały Rady Miejskie w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości,ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej wraz z częścią budynku gospodarczego, położonej w miejscowości Sworzyce (obręb 0044), stanowiącej własność Gminy Końskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 461/1 o pow. 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00023106/6

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Cena jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się 24 listopada 2021 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się 27 kwietnia 2022 r.

Opis nieruchomości:

Dojazd do nieruchomości od siedziby Gminy Końskie około 12 km przez wieś Modliszewice, Pomorzany, Kopaniny do wsi Sworzyce, drogą o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz działki rolne, niezabudowane. Teren, na którym znajduje się działka nr 461/1 wyposażony jest w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację lokalną, linię telefoniczną i światłowód. Działka nr 461/1 o pow. 0,1900 ha, w kształcie zbliżonym do wieloboku, rodzaj użytków gruntowych Bi – 0,1900 ha – inne tereny zabudowane.

Nieruchomość zabudowana jest następującymi obiektami budowlanymi:

1. Budynek po byłej szkole podstawowej: obiekt parterowy, murowany z kamienia i cegły, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, pokrytym eternitem. Budynek o pow. zabudowy 278,40 m², pow. użytkowej 202,30 m², kubaturze 1.016,10 m³, z 1912 r., zaadaptowany pod szkołę w 1998 r. Budynek był poddawany bieżącym remontom, lecz od ponad 2 lat jest nieużytkowany. Budynek wyposażono w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną z własnym szambem, grzewczą -grzejniki elektryczne, telefoniczną i światłowód.

2. Budynek gospodarczy – obiekt parterowy, murowany z kamienia, dach dwuspadowy kryty eternitem. Budynek pełni funkcję magazynową. Nie posiada przyłączy w urządzenia techniczne. Budynek w złym stanie technicznym. Kwalifikuje się do kapitalnego remontu lub do rozbiórki. Budynek ten częściowo znajduje się na działce nr 461/1, a częściowo na działce sąsiedniej. Do budynku gospodarczego – od zachodu przylega WC konstrukcji murowanej, kwalifikujące się do rozbiórki.

Nieruchomość ogrodzona. Teren przed budynkiem po byłej szkole utwardzony kostką betonową, wokół w/w budynku grunt częściowo utwardzony betonem. Grunty na działce porośnięte trawą, liczne nasadzenia drzew ozdobnych (świerki srebrne, jałowiec płożący, tuje, dąb, akacja, jodła koreańska) i pojedyncze krzewy (tawuła itp.). Przy granicy południowej działki posadowiona jest kapliczka konstrukcji murowanej. Na nieruchomości znajduje się studnia z kręgów betonowych.

Dla terenu, na którym znajduje się działka nr 461/1 w Sworzycach, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie w/w działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przedmiotową nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem UMiG Końskie, pokój nr 4, skrzydło zachodnie Urzędu..

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1,

pokój nr 2 (skrzydło zachodnie Urzędu)

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 14 września 2022 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN)

– okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

– okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego pomiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
 • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 3. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 4. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.
 5. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 8. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
 9. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4, tel. 41 372-32-49 wew. 204.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Końskie, na stronie infopublikator.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, w siedzibie Starostwa Powiatowego i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sworzyce.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości