Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730

OGŁOSZENIE

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony 3 lat – z przeznaczeniem na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (nieruchomość położona w Woli przy ul. Pszczyńskiej 82, 43-225 Wola, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym – Centrum Kultury stanowiącym własność Gminy Miedźna).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 06.07.2022 r. do dnia 27.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony 3 lat – z przeznaczeniem na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (nieruchomość położona w Woli przy ul. Pszczyńskiej 82, 43-225 Wola, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym – Centrum Kultury stanowiącym własność Gminy Miedźna):

a) część działki oznaczonej numerem 1947/58 o powierzchni 1981,28 m2 wraz z częścią budynku dwukondygnacyjnego – Centrum Kultury o powierzchni użytkowej 661,30 m2;

b) działkę oznaczoną numerem 1963/58 o powierzchni 257 m2;

c) działkę oznaczoną numerem 1964/58 o powierzchni 49 m2.

Nieruchomość położona jest w Woli przy ul. Pszczyńskiej 82, 43-225 Wola. Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0006, Wola, arkusz mapy 4, ul. Pszczyńska 82, jednostka rejestrowa gruntów G1168 i G1020, użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0006.827_BUD.

Dla ww. nieruchomości przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie prowadzone są następujące księgi wieczyste Nr: KA1P/00079468/9, w której prawo własności działek nr 1963/58 i 1964/58 wpisane jest na rzecz Gminy Miedźna oraz KA1P/00035665/0, w której prawo własności działki nr 1947/58 wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, zaś prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość wpisane jest na rzecz Gminy Miedźna.

Przeznaczenie przedmiotu użyczenia: na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli.

Okres trwania użyczenia: czas oznaczony – 3 lata.

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.139.2022 Wójta Gminy Miedźna z dnia 5 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości