Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania

SGG.683.20.71.2016.ADR

Oświęcim, dnia 15 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
zawiadamiam
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.
Działka nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.:
Jakób Urbańczyk s. Wawrzyńca w 24/96 cz.,
Józef Piętka w 6/96 cz.
Anna Piętkowa w 6/96 cz.
Ustalono, że Anna Piętka zmarła 3.11.1972 r., a spadek po niej zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu sygn. akt I Ns 469/09 z 04.12.2009 r. nabyli m.in. synowie Józef Piętka i Antoni Piętka po 1/6 cz.
Józef Piętka zmarł 16.08.2004r. i na mocy ww. postanowienia spadek nabyła m.in. żona Weronika Piętka w 1/4 cz. Jak ustalono, zmarła 9.05.2017r., a postanowienie spadkowe po niej nie zostało przeprowadzone.
Antoni Piętka zmarł 27.12.1996 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.
Daty dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności Jakóba Urbańczyk i Józefa Piętki w księdze wieczystej oraz brak adnotacji „małoletni” przed imieniem i nazwiskiem ww. właścicieli sugeruje, że:
Jakób Urbańczyk w chwili sporządzenia dokumentu – dochodzenia w myśl ustawy Dz. Pr. i Rzp. Kraj. (20.03.1874 r.) był osobą pełnoletnią, więc aktualnie miałby co najmniej 166 lat,
Józef Piętka w chwili sporządzenia kontaktu (24.11.1904r.) był osobą pełnoletnią, więc aktualnie miałby co najmniej 136 lat.
Nie odnaleziono aktów zgonu ww. wymienionych osób. Na tej podstawie wywiedziono, że Jakób Urbańczyk, Józef Piętka są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemiej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w księdze wieczystej nie zostały ujawnione zmiany w tym zakresie przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem byłyby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Jakóbowi Urbańczyk, Józefowi Piętce, Antoniemu Piętce, Weronice Piętce w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                
Starosta
                 
Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18