Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania

SGG.683.20.12.2016.ADR

Oświęcim, dnia 14 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
zawiadamiam
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.
Działka nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.:
Stanisław Foltyn s. Władysława i Zofii w udziale 32/192 cz.,
Franciszek Foltyn w udziale 16/192 cz.,
Jan Koryciński w udziale 1/192 cz.,
Lukasz Gworek w udziale 15/192 cz.,
Teresa Gworkowa w udziale 15/192 cz.,

Ustalono, że Franciszek Foltyn zmarł 19 czerwca 1960r., a spadek po nim zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego sygn. akt Ns. II 133/63 z dnia 31 maja 1963 r. nabyły dzieci, m.in. Jan Foltyn, Stefan Foltyn –po 1/3 cz.
Jan Foltyn zmarł 23 maja 2006r., a Stefan Foltyn zmarł 4 lutego 1996 r., a postępowania spadkowe po ww. osobach nie zostały przeprowadzone.
Organ I instancji ustalił, iż Stanisław Foltyn zmarł 26 października 1999r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.
Daty dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności Jana Korycińskiego, Lukasza vel Łukasza Gworek, Teresy Gworkowej zd. Sulik w księdze wieczystej oraz brak adnotacji „małoletni” przed imieniem i nazwiskiem ww. właścicieli oraz podanie nazwiska rodowego Teresy Gworek sugeruje, że:
Teresa Gworek i Lukasz vel Łukasz Gworek w chwili sporządzenia kontaktu kupna (08.04.1922r.) byli osobami pełnoletnimi, więc aktualnie mieliby co najmniej 118 lat,
Jan Koryciński w chwili sporządzenia kontaktu kupna (18.06.1926r.) był osobą pełnoletnią, więc aktualnie miałby co najmniej 114 lat.
Na tej podstawie wywiedziono, że Jan Koryciński, Lukasz vel Łukasz Gworek, Teresa Gworek są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w księdze wieczystej nie zostały ujawnione zmiany w tym zakresie przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem byłyby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Janowi Foltyn, Stefanowi Foltyn, Stanisławowi Foltyn, Janowi Korycińskiemu, Lukaszowi vel Łukaszowi Gworek, Teresie Gworek w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                
Starosta
                 
Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.