Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

SGG.683.20.41.2016.ADR

Oświęcim, dnia 14 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
zawiadamiam
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 818/9 o pow. 0,0017 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.
Działka nr 818/9 o pow. 0,0017 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim (powstała z dawej pgr 818/2 obręb Oświęcim) na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była wykazem hipotecznym, w którym jako właściciel figurował Piotr Słomka.
Tym samym należy zaznaczyć, iż operatem ewidencji gruntów pgr 818/2 obręb Oświęcim podzielono na pgr 818/3, 818/4, 818/5. Operatem przyjętym do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego za nr 197/86, pgr 818/3 obręb Oświęcim podzielono na pgr 818/6, 818/7, 818/9. Następnie w dniu ostateczności ww. decyzji zrid, zatwierdzono podział działki nr 818/6 obręb Oświęcim m.in. na działkę nr 818/9 przeznaczoną pod inwestycję i w tym samym w dniu działka ta stała się własnością Gminy Miasta Oświęcim.
Data dokumentu będącego podstawą wpisu prawa własności w wykazie hipotecznym oraz brak adnotacji „małoletni” przed imieniem i nazwiskiem właściciela sugeruje, że Piotr Słomka w chwili sporządzenia kontraktu działu (27 czerwca 1927r.) był osobą pełnoletnią. Przyjmując, że w 1927 r. miał co najmniej 18 lat stwierdzono, że miałby obecnie 113 lat. Na tej podstawie wywiedziono, że Piotr Słomka jest osobą nieżyjącą. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, nie można było również ustalić czy postępowanie spadkowe po tej osobie zostało przeprowadzone. Niemiej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w wykazie hipotecznym nie zostały ujawnione zmiany co do osoby właściciela przyjęto, że postępowanie spadkowe po tej osobie nie zostało przeprowadzone – gdyby bowiem postępowanie spadkowe byłoby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 818/9 o pow. 0,0017 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 818/9 o pow. 0,0017 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                
Starosta
                 
Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18