Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania

SGG.683.20.47.2016.ADR

Oświęcim, dnia 14 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
zawiadamiam
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 743 o pow. 0,0094 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.
Działka nr 743 o pow. 0,0094 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.:
Jan Jarnot w 3/64 cz.,
Karolina Olejanowna w 16/64 cz.,
Helena Szałaśna w 16/64 cz.,
Wawrzyniec Księżarczyk w 8/64 cz.
Ustalono, że Jan Jarnot zmarł 25 maja 1973 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.
Daty dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności, Heleny Szałaśnej oraz Wawrzyńca Księżarczyk w księdze wieczystej oraz brak adnotacji „małoletni/małoletnia” przed imieniem i nazwiskiem ww. osób oraz podanie nazwiska rodowego Heleny Szałaśnej sugeruje, że:
Helena Szałaśna w chwili sporządzenia kontaktu kupna (18.12.1933r.) była osobą pełnoletnią, więc aktualnie miałaby co najmniej 107 lat,
Wawrzyniec Księżarczyk w chwili sporządzenia umowie darowizny i wyposażenia (25.03.1938r.) był osoba pełnoletnią, miałby co najmniej 102 lata.
W odniesieniu do Karoliny Olejanownej ustalono, że 20.10.1908 r. (data sporządzenia dekretu dziedzictwa) będącego podstawą nabycia przedmiotowej nieruchomości, była osobą nieletnią. Wobec powyższego, należy zaznaczyć, iż obecnie miałaby co najmniej 114 lat.
Na tej podstawie wywiedziono, że Karolina Olejanowna, Helena Szałaśna, Wawrzyniec Księżarczyk są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowanie spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemiej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w księdze wieczystej nie zostały ujawnione zmiany w tym zakresie przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem byłyby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 743 o pow. 0,0094 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Janowi Jarnot, Karolinie Olejanownej, Helenie Szałaśnej, Wawrzyńcowi Księżarczyk w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 743 o pow. 0,0094 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                
 Starosta
                 
Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.