Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania

SGG.683.20.66.2016.ADR

Oświęcim, dnia 14 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
zawiadamiam
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3609 o pow. 0,0014 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.
Działka nr 3609 o pow. 0,0014 ha jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była wykazem hipotecznym, w którym jako właściciele figurowali m.in.:
Antoni Sobanik s. Urbana w 4/8 cz.,
Maryanna Żyła w 1/16 cz.,
Franciszek Gworek w 3/8 cz.,
Julianna ze Stachurów Wilczakowa w 1/16 cz.
Ustalono, że Julianna Wilczak zmarła 30 września 2005 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.
Daty dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności w księdze wieczystej oraz brak adnotacji „małoletni/małoletnia” przed imieniem i nazwiskiem właścicieli sugeruje, że:
Maryanna Żyła w chwili sporządzenia aktu darowizny (14.11.1893r.) była osobą pełnoletnią, więc aktualnie miałaby co najmniej 147 lat,
Franciszek Gworek w chwili sporządzenia kontaktu kupna (17.11.1905r.) był osobą pełnoletnią, więc aktualnie miałby co najmniej 135 lat.
Prawo własności na rzecz Antoniego Sobanik do ww. nieruchomości wpisane jest na podstawie dochodzeń w myśl ustawy z dnia 20 marca 1274r. NO 29. Dz. pr. i Rzp. Kraj. Należy zaznaczyć, iż nie znaleziono jego aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oświęcimiu oraz nie pozyskano o nim jakichkolwiek informacji w bazie PESEL, co może sugerować iż zmarł przed rozpoczęciem działania przedmiotowej bazy.
Na tej podstawie wywiedziono, że Maryanna Żyła, Franciszek Gworek, Antoni Sobanik są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w księdze wieczystej nie zostały ujawnione zmiany w tym zakresie przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem byłyby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 3609 o pow. 0,0014 jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3609 o pow. 0,0014 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Oświęcim.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                
Starosta
                 
Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z