Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik sygn.akt VI GUp 287/20 ogłasza przetarg

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik sygn.akt VI GUp 287/20 ogłasza przetarg

Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik sygn.akt VI GUp 287/20 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest nieruchomość będąca własnością Katarzyny Zastawnik w upadłości zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Kozach przy ul.Nadbrzeżnej 98 (43-340 Kozy) objęta KW nr BB1B/00043043/3 składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 526/63 o powierzchni 0,3189 ha. zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 275 m2 za cenę wynoszącą 606.000,00 zł. netto (słownie: sześćset sześć tysięcy złotych). Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy wynika, iż budynek podlega ochronie konserwatora zabytków.


§ 1


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości : Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Ligus (upadłość Katarzyna Zastawnik) nr 33 1090 1740 0000 0001 4673 4533.
2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 11.08. 2022r.
3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

§2

1.Oferty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej ul. Cechowa 5, 43-300 Bielsko-Biała w dniu 12 sierpnia 2022r.. w godz. od 10.00 do 10.30 w zamkniętych kopertach.  Oferta powinna zawierać :

a) oferowaną cenę zakupu nieruchomości,
b) dowód wpłaty wadium,
c) oświadczenie, iż oferent akceptuje warunki Regulaminu Przetargu,
zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.
d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium. .
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2022r. o godz.10.35 w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa adres jak wyżej.
3. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.
4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.
5 .Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

§3

  1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Warunkami Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro pokój 106 oraz pod numerem telefonu 602 439 877.
  2. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.
  3. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu oraz w aktach postępowania upadłościowego o sygn.VI GUp 287/20.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.