Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5719
/
/
Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik sygn.akt VI GUp 287/20 ogłasza przetarg

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik sygn.akt VI GUp 287/20 ogłasza przetarg

Syndyk masy upadłości Katarzyny Zastawnik sygn.akt VI GUp 287/20 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest nieruchomość będąca własnością Katarzyny Zastawnik w upadłości zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Kozach przy ul.Nadbrzeżnej 98 (43-340 Kozy) objęta KW nr BB1B/00043043/3 składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 526/63 o powierzchni 0,3189 ha. zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 275 m2 za cenę wynoszącą 606.000,00 zł. netto (słownie: sześćset sześć tysięcy złotych). Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy wynika, iż budynek podlega ochronie konserwatora zabytków.


§ 1


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości : Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Ligus (upadłość Katarzyna Zastawnik) nr 33 1090 1740 0000 0001 4673 4533.
2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 11.08. 2022r.
3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

§2

1.Oferty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej ul. Cechowa 5, 43-300 Bielsko-Biała w dniu 12 sierpnia 2022r.. w godz. od 10.00 do 10.30 w zamkniętych kopertach.  Oferta powinna zawierać :

a) oferowaną cenę zakupu nieruchomości,
b) dowód wpłaty wadium,
c) oświadczenie, iż oferent akceptuje warunki Regulaminu Przetargu,
zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.
d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium. .
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2022r. o godz.10.35 w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa adres jak wyżej.
3. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.
4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.
5 .Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

§3

  1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Warunkami Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro pokój 106 oraz pod numerem telefonu 602 439 877.
  2. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.
  3. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu oraz w aktach postępowania upadłościowego o sygn.VI GUp 287/20.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz

WYKAZ