Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Syndyk masy upadłości Piotra Iwanka sygn.akt VI GUp 40/21 ogłasza przetarg

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Piotra Iwanka sygn.akt VI GUp 40/21 ogłasza przetarg

Syndyk masy upadłości Piotra Iwanka sygn.akt VI GUp 40/21 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest:
1) 1/6 części prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek tj. dz.nr 2262 o pow 23a54m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dobudowanym budynkiem gospodarczym oraz dz. nr 2346 o pow.06a14m2 niezabudowanej obj KW BB1Z/00060239/0 położonej w Pietrzykowicach gmina Łodygowice województwo śląskie za cenę minimalną wynoszącą 48.700,00zł. (czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych).
§ 1


1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej nieruchomości której dotyczy oferta na rachunek bankowy masy upadłości : Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Ligusa (Piotr Iwanek w upadłości) nr 94 1090 1740 0000 0001 4765 6875 .
2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 11.08. 2022r.
3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.


§2


1.Oferty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii syndyka Piotra Ligusa w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365,pokój 106, 43-382 Bielsko-Biała w dniu 12 sierpnia 2022r. w godz. od 15.00 do 15.30 w zamkniętych kopertach.
Oferta powinna zawierać :
a) określenie nieruchomości której dotyczy oraz oferowaną cenę zakupu nieruchomości,
b) dowód wpłaty wadium,
c) oświadczenie, iż oferent akceptuje warunki Regulaminu Przetargu,
zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.
d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium. .
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2022r. o godz. 15.35 w Kancelarii Syndyka Piotra Ligusa adres jak wyżej.
3. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.
4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.
5 .Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

§3

  1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Warunkami Przetargu w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro pokój 106 oraz pod numerem telefonu 602 439 877.
  2. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.
  3. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka – po uprzednim uzgodnieniu oraz w aktach postępowania upadłościowego o sygn.VI GUp 40/21.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.