Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Syndycy masy upadłości Janusza Włocha i Ilony Włoch ogłaszają przetarg

OGŁOSZENIE

Syndycy masy upadłości Janusza Włocha i Ilony Włoch ogłaszają przetarg

Syndycy masy upadłości Janusza Włocha i Ilony Włoch ogłaszają przetarg obejmujący:
1.sprzedaż lokalu mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) położonego w Żywcu na Osiedlu 700-lecia składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc oraz łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 48m 2, KW nr BB1Z/00105613/4 Minimalna cena sprzedaży wynosi 174.250,00zł. netto (słownie sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).


§ 1

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Ligus (upadłość Janusza Włocha) nr 03 1090 1740 0000 0001 4902 7474.
 2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 11.08. 2022r.
  3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 3. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana lub wstrzymania się z zapłatą pozostałej części oferowanej ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.
  5.W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie przy czym:
  a) zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez oferenta w stosownym oświadczeniu konto bankowe,
  b) za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.
  §2

  1.Oferty nabycia lokalu będącego przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej ul. Cechowa 5, 43-300 Bielsko-Biała w dniu 12 sierpnia 2022r. w godz. od 9.00 do 9.30 w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać :
  a) oferowaną cenę zakupu sprzedawanego prawa,
  b) dowód wpłaty wadium,
  c) oświadczenie, iż oferent akceptuje warunki Regulaminu Przetargu, zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości,
  d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium. .
  2.Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2022r. o godz. 9.35 w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej adres jak wyżej.
  1. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.
   4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.
  2. Z operatem szacunkowym oraz sprzedawanym lokalem można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu nr tel.602439877.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości