Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7152

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Nr 41/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 4 sierpnia 2022r.

Dla obszaru położonego w rejonie ul.Miłej przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z projektem planu – dla nieruchomości oferowanych w przetargu przewiduje się przeznaczenie pod działalność usługową.

Przetargi odbędą się 20 października 2022r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.

Przetarg ograniczony jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub w całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest dofinansowaniem z projektu pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje w obrębie ulicy Dobrej w Gorzowie Wlkp.” w ramach działania „Tereny inwestycyjne – ZIT w Gorzowie Wlkp.”
Z uwagi na określenie ceny wywoławczej na poziomie ceny rynkowej – sprzedaż tej nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepi-sów o pomocy publicznej.

Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje wzdłuż tej linii korytarz techniczny o łącznej szerokości 22m, w którym występują ograniczenia w zabudowie i użytkowaniu terenu – wynikające z przepisów odrębnych. Nieruchomości te objęte są pozwem sądowym w celu regulacji prawnej przebiegu sieci elektroenergetycznych 110 kV.

Warunki sprzedaży:

 1. Sprzedaż nieruchomości następuje z jednoczesnym ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce Nr 258/17 – zapewniającej dostęp do dro¬gi publicznej ul. Dobrej – za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 53.086,80zł brutto, które podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.
 2. Na podstawie art.57 §2 Kc w umowie sprzedaży nabywca nieruchomości zobowiąże się wobec Miasta Gorzowa Wlkp., że do końca 2025r.:
 • nie dokona zmiany statusu na „duże przedsiębiorstwo”,
 • nie zaprzestanie, nie przeniesie w inne miejsce lub nie zamknie prowadzonej działalności,
 • nie zbędzie prawa własności nabytej nieruchomości na rzecz dużego przedsiębiorstwa.
  W razie niewykonania tych zobowiązań, nabywca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości, którą Miasto Gorzów Wlkp. będzie zobowiązane zwrócić w związku z niedotrzymaniem z tego tytułu warunków umowy o dofinansowaniu projektu pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje w obrębie ulicy Dobrej w Gorzowie Wlkp.” w ramach działania „Tereny inwestycyjne – ZIT w Gorzowie Wlkp.”
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia prac budowlanych w terminie dwóch lat i ich zakończenia w terminie czterech lat od dnia nabycia. Za rozpoczęcie tych prac uznaje się datę skutecznego pierwszego wpisu w dzienniku budowy, a za zakończenie – datę wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia obiektu do użytkowania.
  Zobowiązania te zabezpieczone zostaną karami umownymi wynoszącymi:
 • 50.000zł za pierwszy rok zwłoki z tytułu nie rozpoczęcia prac w wyznaczonym terminie, powiększanymi o 50.000zł za każdy kolejny rok zwłoki,
 • 50.000zł w przypadku rozpoczęcia i niezakończenia prac w wyznaczonym terminie, powiększanymi o 50.000zł za każdy kolejny rok zwłoki.
  Kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu tych prac mogą być naliczane proporcjonalnie do okresu zwłoki – po upływie każdego kwartału. W zakresie dotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości – nabywca podda się rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 § 1 pkt 5 Kpc przy czym Miasto będzie mogło wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 10 lat od dnia jego podpisania, a zdarzeniem upoważniającym do tej czynności będzie brak zapłaty kary umownej w terminie jej żądania. Naliczenie tych kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania – z tytułu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie projektu.
 1. W razie przeniesienia prawa własności i niedotrzymania przez kolejnego nabywcę nieruchomości terminów zagospodarowania działek, kary umowne ciążą nadal na pierwotnym nabywcy. Cesja tych zobowiązań wymagać będzie zgody wierzyciela.
 2. Na terenie nieruchomości nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń – nie uwidocznionych na mapie. Ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji na takim terenie – obciążają nabywcę.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunki udziału w przetargu:
1) wpłacenie wadium w pieniądzu – najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu tj. do dnia 13 października 2022r. na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286; na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu; w przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu,
2) złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4, do dnia 13 października 2022r. w zamkniętej kopercie podpisanego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z kopią dowodu wpłaty wadium oraz dokumentacją zawierającą:
a) nazwę i adres oferenta, numer NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśli ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego odpis z właściwego rejestru; cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego ministra,
b) oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o treści: „Oświadczam/y, że je-stem/śmy podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) , tj. zatrudniam/y mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie, który nie przekracza 50.000.000 EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43.000.000 EUR.”
c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości ich nabycia bez zastrzeżeń.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu powiększoną o podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23% oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej.
Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia na-bywcy do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404 (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524; e-mail: ewa.heck@um.gorzow.pl).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO