Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5720
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat

Oleszyce, dnia 24 sierpnia 2022 r.

W Y K A Z 13/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

(od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia 14 września 2022 r.)

wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat

O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :

Działka ewid. nr 1378 położona w Starych Oleszycach o całkowitej powierzchni 0,2378 ha, stanowiąca współwłasność w udziale 70131/80165 Gmina Oleszyce i współwłasność w udziale 10034/80165 Krzysztof Rogalski i Irena Rogalska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00036854/8 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :

Na użyczenie wyznacza się część nieruchomości nr 1378 o powierzchni 475 m2, wraz z częścią budynku gospodarczego o pow. 158 m2.

T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :

Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie Zakładowi Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Oleszycach z dniem zawarcia umowy użyczenia.

I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   u ż y c z e n i a :

Zamierzony sposób użytkowania pomieszczeń w budynku gospodarczym wraz z terenem przylegającym na nieruchomości zostanie użyczony na cele prowadzenia statutowej działalności Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Oleszycach.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 14 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz