Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat

Oleszyce, dnia 24 sierpnia 2022 r.

W Y K A Z 13/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

(od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia 14 września 2022 r.)

wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat

O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :

Działka ewid. nr 1378 położona w Starych Oleszycach o całkowitej powierzchni 0,2378 ha, stanowiąca współwłasność w udziale 70131/80165 Gmina Oleszyce i współwłasność w udziale 10034/80165 Krzysztof Rogalski i Irena Rogalska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00036854/8 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :

Na użyczenie wyznacza się część nieruchomości nr 1378 o powierzchni 475 m2, wraz z częścią budynku gospodarczego o pow. 158 m2.

T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :

Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie Zakładowi Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Oleszycach z dniem zawarcia umowy użyczenia.

I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   u ż y c z e n i a :

Zamierzony sposób użytkowania pomieszczeń w budynku gospodarczym wraz z terenem przylegającym na nieruchomości zostanie użyczony na cele prowadzenia statutowej działalności Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Oleszycach.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 14 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr inż. Andrzej Gryniewicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.