Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470

OGŁOSZENIE

Miedźna, dnia 04.10.2022r.

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej położonej w Miedźnej przy ulicy Zacisze przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559
z późn. zm.), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miedźna, położonej w Miedźnej przy ul. Zacisze, przeznaczonej do sprzedaży.

§ 1

  1. Oznaczenie nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnymi działki: 285/5 o powierzchni 0,4000 ha zapisana
w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem: KA1P/00044061/2.

  1. Opis nieruchomości

Działka niezabudowana położona w Miedźnej przy ul. Zacisze, nie posiada bezpośredniego dostępu do uzbrojenia w zakresie sieci: wodociągowej, gazowej, energii elektrycznej, oraz kanalizacji sanitarnej. Sieci gazowa, elektryczna oraz wodociągowa znajdują się w drodze ul. Zacisze.

Działka nie jest obciążona prawem osób trzecich. Działka jest wydzierżawiona na cele rolne do dnia 31.07.2023. W przypadku sprzedaży działki umowa dzierżawy zostanie rozwiązana.

  1. Przeznaczenie nieruchomości

Dla przedmiotowej działki wydana jest decyzja Burmistrza Pszczyny nr UiA.6730.008.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych”. Decyzja do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Od dnia podpisania umowy notarialnej.

  1. Cena nieruchomości

350 000,00 zł

Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%

§ 2

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj do dnia 15.11.2022r.

§ 3

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131,
43-227 Miedźna na okres 21 dni, publikacji na stronie: infopublikator.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.miedzna.pl/ w zakładce gospodarowanie mieniem komunalnym.

§ 4

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, lub telefonicznie 32 211-61-96 wew. 20.

Wykaz wywieszono: 04.10.2022

Wykaz zdjęto

UP. WÓJTA GMINY

mgr Renata Łuniewska Zastępca Wójta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie