Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

Starosta Bocheński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 468 o powierzchni 0,10 ha, położonej w obrębie Cikowice, jednostce ewidencyjnej Bochnia-obszar wiejski, powiat bocheński, województwo małopolskie.

GN.6853.3.2023 Bochnia, dnia 01.03.2023r.

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 468 o powierzchni 0,10 ha, położonej w obrębie Cikowice, jednostce ewidencyjnej Bochnia-obszar wiejski, powiat bocheński, województwo małopolskie – poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-100 Kraków zezwolenia na wykonanie inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia (10 kPa – 0,5 MPa) z rur PE 100 o średnicy 250 mm i długości wynoszącej 198 m. Całkowita powierzchnia nieruchomości niezbędna do realizacji robót budowlano-montażowych wynosi 297 m2, sieć posadowiona będzie w pasie o szerokości 1 m, tj. w obszarze po 0,5m na każdą stronę od osi gazociągu o łącznej powierzchni 198 m2.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ww. inwestycja jest realizacją celu publicznego.

Mając na uwadze posiadaną dokumentację przedmiotową działkę traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia (pokój nr 119 lub 121 – I piętro od strony ul. Różanej, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600 , wtorek – piątek od 730 do 1530, telefon: 146153700 wew. 842) – w terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia.

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości zostanie wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Bochnia oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy