Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

157/2023

z dnia

06.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3403
/
/
Burmistrz Chełmka informuje, że przeznacza w najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 80,44 m2 wraz  z dzierżawą fragmentu nieruchomości stanowiący własność Gminy Chełmeku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka informuje, że przeznacza w najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 80,44 m2 wraz  z dzierżawą fragmentu nieruchomości stanowiący własność Gminy Chełmeku

Chełmek, dnia 12 kwietnia 2023 roku

Znak:AGK.6845.14.2023      

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372  z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej 80,44 m2 wraz  z dzierżawą fragmentu nieruchomości stanowiący własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.: działka nr 1156/6 o pow. 30,00 m2 położona w Gorzowie przy ul. Nowowiejskiej 25, obręb Gorzów.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 14 kwietnia 2023 roku do dnia 5 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,                                 ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

WYKAZ NR 107/2023

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy