Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu w najem, w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu w najem, w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową

Chełmek, dnia 6 grudnia 2022 roku

Znak:AGK.6845.47.2022      

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok     o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość lokalową, lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Chełmek. Nieruchomości lokalowa, lokal użytkowy, zlokalizowany jest na parterze, od strony północnej, budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

Lokal składa się z pomieszczenia o pow. użytkowej 5,40 m2.

Budynek Urzędu Miejskiego położony jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr 836/66 i 836/67. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, w wydziale V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr KR1E/00024296/9.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 7 grudnia 2022 roku do dnia 28 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl. Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33844 90 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego