Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy  ul. Broniewskiego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy  ul. Broniewskiego

Chełmek, dnia 6 września 2022 roku

Znak:AGK.6840.27.2021

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W Y C I Ą G 

 Z   O G Ł O S Z E N I A   O   I   P R Z E T A R G U   U S T N Y M   N I E O G R A N I C Z O N Y M (LICYTACJI)

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako nr 1256/17 o pow. 0.1441 ha, 840/9 o pow. 0.0051 ha, położona w obrębie Chełmek, w Chełmku przy  ul. Broniewskiego.

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza: nr 1256/17 o pow. 0.1441 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00041333/6, 840/9 o pow. 0.0051 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00041334/3 za cenę wywoławczą 125.000,00 złotych netto. W/w nieruchomość zwolniona jest   z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931  z późn. zm.).

2. Przeznaczenie nieruchomości: Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/273/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 27 kwietnia 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującym symbolem: MN1 – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowych.

3. Termin i miejsce w/w przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

4. Wysokość wadium: 12.500,00 złotych.

5. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11,  a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

6. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego  w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 6 września 2022 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.