Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Burmistrz Chełmka przeznacza do dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat następujące nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka przeznacza do dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat następujące nieruchomości

Chełmek, dnia 5 grudnia 2022 roku
Znak:AGK.6845.44.45.46.2022

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.:

  1. działka nr 842/222 o pow. 0.0126 ha, położona w Chełmku, obręb Chełmek, ul. Broniewskiego,
  2. działka nr 1680 o pow. 0.0553 ha, położona w Chełmku, obręb Chełmek, ul. Bolesława Chrobrego,
  3. działka nr 2032/18 o pow. 4.2750 ha, położona w Gorzowie, obręb Gorzów, ul. Sosnowa,
  4. działka nr 1158/97 i 1159/98 o łącznej pow. 7.5396 ha, położona w Gorzowie, obręb Gorzów, rejon, ul. Oświęcimskiej,
  5. działka nr 172/97 o pow. 7.0000 ha, położona w Bobrku, obręb Bobrek, ul. Kolista.
    Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 6 grudnia 2022 roku do dnia 27 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
    Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844 90 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.