Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Burmistrz Chełmka przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów   i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów   i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Chełmek, dnia 11 maja 2022 roku

Znak: AGK.6840.3.2022

I N F O R M A C J A

O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów   i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 2542/27 o pow. 0.0214 ha obręb Chełmek, położoną w Chełmku ul. Jaworznickiej.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, 32-660 Chełmek,  ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 13 maja 2022 roku do dnia 3 czerwca 2022 roku.

Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony