Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę, na wniosek strony, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 504/17 o pow. 0.0163 ha, położona w Gorzowie, obręb Gorzów, ul. Lipowa.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę, na wniosek strony, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 504/17 o pow. 0.0163 ha, położona w Gorzowie, obręb Gorzów, ul. Lipowa.

Chełmek, dnia 15 lutego 2023 roku

Znak:AGK.6845.4.2023      

 I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę, na wniosek strony, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 504/17 o pow. 0.0163 ha, położona w Gorzowie, obręb Gorzów, ul. Lipowa.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 17 lutego 2023 roku do dnia 10 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,  ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 033 844 9035 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. A/a.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z