Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony numerem ewidencyjnym 56/3 o powierzchni 0,0579 ha, z obrębu 12 m. Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Grodziskiej 10

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony numerem ewidencyjnym 56/3 o powierzchni 0,0579 ha, z obrębu 12 m. Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Grodziskiej 10

Brwinów, dnia 20 grudnia 2022 r.

GN.6840.3.2021KS

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE   NR 24

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 56/3 o powierzchni 0,0579 ha, z obrębu 12 m. Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Grodziskiej 10, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, uregulowanej w księdze wieczystej Numer WA1P/00066891/9.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 000 000 złotych brutto (jeden milion złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 931) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej jest nieopodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z dyspozycją art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przyszłemu nabywcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 30 % od ceny wylicytowanej nieruchomości z tytułu wpisania części nieruchomości tj. budynku mieszkalnego, do rejestru zabytków. % Udział wartości budynku mieszkalnego w cenie wywoławczej nieruchomości wynosi 69 %. 

Wadium – 100 000 złotych (sto tysięcy złotych)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota odnotowana była na rachunku bankowym Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2023 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku, o godz. 10.00

w Brwinowie przy ul. Turystycznej 4 (w sali konferencyjnej).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Przetarg na sprzedaż działki nr ew. 56/3 Brwinów, ul. Grodziska 10 oraz wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, przystępującej do przetargu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w PLN na rachunek bankowy Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie (05–840) przy ul. Grodziskiej 12, prowadzonym przez mBank, o numerze:   54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone w dniu zawarcia umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego, jako nabywca od podpisania protokołu przetargowego, lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej, o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego, ponosi nabywca. Wznowienie granic nieruchomości odbywa się staraniem i na koszt nabywcy nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość gruntowa ujęta w wykazie z dnia 21 czerwca 2022 roku, który był wywieszony w dniach od 27 czerwca 2022 roku do 18 lipca 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, a także zamieszczony na stronie internetowej www.brwinow.pl, www.bip.brwinow.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl, w dniu 27 czerwca 2022 roku. Termin na składanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 8 sierpnia 2022 roku.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 9 listopada 2022 roku, był ważny i zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich, nie występują w stosunku do niej jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, jak również nie toczy się postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo ich zbycia. 

            Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną numer 56/3 o powierzchni 0,0579 ha, z obrębu 12 m. Brwinów, jest zlokalizowana w centralnej części miasta Brwinowa przy ulicy Grodziskiej 10. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu, teren płaski, zadrzewiony. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny, obecnie nieużytkowany i niezamieszkany. Budynek jest wyłączony z eksploatacji. Budynek ma wymiary maksymalne w rzucie 16,14 x 12,55 m oraz wysokość maksymalną 10,90 m. Usytuowany jest w granicy działki od strony działki numer ewidencyjny 55 (będącej własnością Gminy Brwinów) z wejściem głównym od strony północnej.  Budynek jest czterokondygnacyjny, w części podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Wzniesiony w technologii tradycyjnej. Fundamenty i ściany piwnic murowane z cegły pełnej, ściany części nadziemnej murowane z cegły pełnej, stropy nad piwnicą w postaci kolebkowych płyt ceglanych wspartych na ścianach lub belkach stalowych. Stropy między piętrowe drewniane, na belkach 22/12 cm, obustronnie odeskowane, wypełnione zasypką gliniano – gruzową, tynk na matach trzcinowych. Płyty balkonowe typu Kleina, ceglane na belkach stalowych. Wykusz (weranda) od strony północnej w konstrukcji drewnianej, wspornikowo zamocowanej do ściany zewnętrznej. Dach dwuspadowy z lukarnami. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa wsparta na ramkach stolcowych. Pokrycie dachu z papy układanej na deskowaniu pełnym. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Kominy murowane z cegły pełnej, ponad dachem tynkowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w całości oryginalna. Okna skrzynkowe typ polski, podział szprosami, szklenie skrzydeł pojedyncze. Drzwi drewniane płycinowe, pełne. Budynek posiada instalacje – elektryczną niskiego napięcia, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, które obecnie są w złym stanie technicznym i są wyłączone z eksploatacji. Gmina Brwinów nie ma zawartych aktualnie żadnych umów na dostawę mediów (energia elektryczna, gaz, woda), odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, z uwagi, że dla budynków wpisanych do rejestru zabytków nie ma wymogu jego sporządzenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków). 

Dane budynku:

Powierzchnia zabudowy186,65 m2
Powierzchnia netto ogółem, w tym:498,20 m2
Piwnica66,00 m2
Parter136,30 m2
Piętro143,00 m2
Poddasze153,20 m2
Powierzchnia całkowita657,70 m2
Kubatura brutto2 110 m3
Ilość kondygnacji podziemnych/nadziemnych1/3

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowana nieruchomość o charakterze publicznym (Urząd Gminy, biblioteka) oraz wielorodzinny budynek mieszkalny (w zarządzie TBS Pruszków). W sąsiedztwie inna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Na sąsiednich działkach ewidencyjnych numer: 56/4 i 56/1 jest prowadzona inwestycja gminna – budowa biblioteki. Orientacyjny termin zakończenia inwestycji – styczeń 2024 roku.

            Na terenie działki ewidencyjnej numer 56/3 o powierzchni 0,0579 ha z obrębu 12 m.  Brwinów, zlokalizowanej w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 10 znajduje się budynek mieszkalny objęty ochroną konserwatorską wynikającą z decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia Nr 27/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku, wpisującej do rejestru zabytków przedmiotowy budynek pod numerem A – 1590. Grunt nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710), prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ponadto Decyzją (WN.5173.6.2021.KP) z dnia 4 stycznia 2022 roku Mazowiecki Konserwator Zabytków nałożył na nabywcę nieruchomości obowiązek przeprowadzenia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, niezbędnych prac konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie budynku przed degradacją. Do tych prac należy wykonanie:

1) montaż korytek spustowych w celu odprowadzenia wody opadowej jak najdalej od budynku;

2) oczyszczenie lub wymiana rynien;

3) naprawa poszycia dachu;

4)  usunięcie z wnętrza budynku korozji biologicznej;

5) wykonanie izolacji poziomej;

6)  usunięcie opaski betonowej wokół budynku i wykonanie nowej opaski.

Ww. obowiązki będą wpisane w notarialnej umowie sprzedaży nieruchomości.     

Celem wykonania przez nabywcę części ww. prac (pkt 2, 5 i 6) niezbędne będzie wykorzystanie nieruchomości gminnej (dz. nr ew. 55) i dla tych potrzeb zostanie nieodpłatnie udostępniona nieruchomość gminna.

Obsługa komunikacyjna (wjazd, zjazd) nieruchomości będzie się odbywać od ulicy Grodziskiej wspólnym wjazdem (do biblioteki i dz. nr ew. 56/3), który w części jest zlokalizowany na działce numer ewidencyjny 56/3 i na działkach numer ewidencyjny 56/1 i 56/4 (będących własnością Gminy Brwinów).W tym celu część działki 56/3 zostanie utwardzona i wyłączona z możliwości jej użytkowania tylko przez właściciela działki 56/3. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do nieodpłatnego ustanowienia na rzecz Gminy Brwinów służebności przechodu i przejazdu. Orientacyjna powierzchnia objęta służebnością przechodu i przejazdu wynosi 25 m2.  

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przyjętym Uchwałą Nr 159-III z dnia 14 kwietnia 2000 roku Rady Miejskiej w Brwinowie, nieruchomość położona jest w obszarze określonym, jako tereny urbanizowane – obszary o koncentracji centrotwórczej.

Teren jest położony:

– w obszarze o wyróżniających się walorach przyrodniczo – krajobrazowych,

– w strefie ochrony pośredniej – zewnętrznej (projektowane ujęcia wody Kanie – Otrębusy wraz ze strefami ochronnymi).

Ponadto teren postulowany jest do objęcia strefą ochrony konserwatorskiej.

Do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana sposobu użytkowania nieruchomości może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla terenu obejmującego nieruchomość, nie został wyznaczony w drodze uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Brwinów. Dla tego terenu nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 802 ze zm.).

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

– osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

– w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba/y fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zobowiązana/e będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego jej/ich tożsamość i aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ważność 6 miesięcy), umowę spółki cywilnej;

– w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoby prawne – zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej: aktualny (ważność 6 miesięcy) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

osób reprezentujących osobę prawną oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, bądź winna złożyć oświadczenie, że taką zgodę posiada;

– cudzoziemcy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: oryginał promesy wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; z cudzoziemcem niewładającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły;

–  pełnomocnicy – zobowiązani będą przedstawić komisji przetargowej: pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym oraz oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

– osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć w oryginale pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej (oryginał bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia);

W przypadku uczestnictwa osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) będącej w związku małżeńskim i posiadającej umowną lub ustawową wspólność majątkową, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku osobistego warunkiem jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego. 

Wszelkie dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę na nabycie nieruchomości. Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (z wyłączeniem przypadków, w których niewymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości wymienia art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć przed licytacją oświadczenia:

– o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie będzie wnosił zastrzeżeń z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu,

– o stanie cywilnym w dniu przetargu,

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Brwinów, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr ew. 56/3 obr. 12 m. Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Grodziskiej 10, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – (podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. UE.L.2016.119.1).

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Gminy Brwinów w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Gminy Brwinów zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania i unieważnienia. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wylicytowana cena winna być odnotowana na rachunku bankowym Gminy Brwinów, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

Inne informacje o działce będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 14.00 lub telefonicznie pod nr 22 738 26 94, 22 738 26 53.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach: 22 grudnia 2022 roku – 24 lutego 2023 roku, na stronach internetowych: www.bip.brwinow.pl, www.brwinow.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

                                                                                   Arkadiusz Kosiński

Obowiązek informacyjny:

Organizator przetargu informuje, że:

– administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

– zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

– z uwagi, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażania zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.

– obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy firmy, uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z § 14 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. nr 2014, poz. 1490 ze zm.).

– każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Burmistrza Gminy Brwinów. Uczestnictwo w powyższym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w powyższej sprawie prowadzonej przez Burmistrza Gminy Brwinów w zgodzie z polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Burmistrza Gminy Brwinów.

– wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.