Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie 2 lokali użytkowych w pawilonie handlowym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie 2 lokali użytkowych w pawilonie handlowym

Brwinów, dnia 22 grudnia 2022 roku.

GN.6845.14.2022KS

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

W Y K A Z Nr 29

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

w formie 2 lokali użytkowych w pawilonie handlowym.

Przedmiotem dzierżawy będą niżej opisane lokale użytkowe usytuowane w Brwinowie

przy ulicy Armii Krajowej:

Nr lokalu użytkowegoPowierzchniaWywoławcza wysokość czynszu miesięcznie z tytułu dzierżawy netto (bez opłat za media)
118,58 m2800,00 zł
218,58 m2800,00 zł

Przeznaczenie lokali użytkowych do dzierżawy w celach prowadzenia w nich działalności handlowej związanej ze sprzedażą akcesoriów nagrobkowych (kwiaty, znicze, wazony, itd.).

Okres dzierżawy  – 10 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

Pawilon handlowy (z dwoma lokalami użytkowymi) jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie bramy cmentarza od strony ulicy Armii Krajowej w Brwinowie.

Pawilon handlowy jest wykonany w konstrukcji stalowej ze ścianami zewnętrznymi i dachem obłożonymi płytą warstwową, ścianami wewnętrznymi obłożonymi płytą kartonowo- gipsową, na podłodze wykładzina winylowa. Jest wyposażony tylko w instalację elektryczną. 

Pawilon jest zlokalizowany na działce ewidencyjnej 222/6 o powierzchni 0,1620 ha, z obrębu 08 miasto Brwinów, uregulowanej w księdze wieczystej WA1P/00047028/0. 

Czynsz dzierżawny powiększony o podatek VAT (według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego) będzie płatny z góry miesięcznie do 28 dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, od momentu powstania obowiązku podatkowego oraz do ponoszenia opłat z tytułu dostawy i zużycia energii elektrycznej.

Dzierżawca lokalu użytkowego będzie wyłoniony w drodze przetargowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.  

W przetargu będą mogły uczestniczyć osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, nieposiadające jakichkolwiek zaległości finansowych względem Gminy Brwinów i innych jednostek jej podległych.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie po numerem (22) 738 26 94.

Niniejszy wykaz został w dniach: 23 grudnia 2022 roku – 13 stycznia 2023 roku opublikowany na stronach internetowych:www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

                                                                                   Arkadiusz Kosiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.