Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 1938/4

położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Kościuszki, przeznaczona pod realizację zabudowy obiektów produkcyjnych, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W sąsiedztwo działki stanowią tereny przemysłowe zabudowane i niezabudowane, usługi sportu (boiska sportowe), komunikacji samochodowej (parking). Po przeciwnej stronie drogi ul. Kościuszki zlokalizowany jest cmentarz komunalny, budynki oświaty oraz tereny zielone. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski o nieznacznych deniwelacjach, niezagospodarowany, zakrzaczony, obecnie nieużytkowany. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kościuszki. Na granicy zachodniej działki znajduje się kanalizacja sanitarna oraz dwie studzienki kanalizacyjne. W pasie drogowym znajdują się sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Wg. ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bz) tereny rekreacyjno- wypoczynkowe.
2.Oznaczenie geodezyjneNieruchomość oznaczona ewidencyjnie działką nr 1938/4 k.m.17, o pow. 0,1789 ha obręb Kietrz
3.Nr księgi wieczystejOP1G/00032725/8
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza70 000,- zł powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki23%
6.Termin i miejsce przetargu27 września 2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium7 000,- zł – do 21 września 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie                       w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta KietrzDla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomości przeznaczona w ww. planie pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW, obiektów usługowych, handlowych na rysunku planu oznaczona symbolem 1PH/F, stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru na rysunku planu oznaczone symbolem A-35/65, Działka znajduje się w pasie izolującym teren cmentarza. Sposób zagospodarowania – Ściśle wg ustaleń plan, w terminie do 5 lat od daty notarialnej umowy sprzedaży przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi do 2 lat od tej daty, pod rygorem naliczania kar umownych.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www. bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7, 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25, e-mail: nieruchomości@kietrz.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości