Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Łap ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łapy, składającej się z działek, oznaczonych nr geod. 125/5 i 125/6, położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łapy, składającej się z działek, oznaczonych nr geod. 125/5 i 125/6, położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łapy, składającej się z działek, oznaczonych nr geod. 125/5 i 125/6, położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno, o powierzchni 1 011m2, Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00062444/4. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/81/03 Rady Miejskiej w Łapach z 31 października 2003 r.  

Cena wywoławcza – 92 000 zł

Wadium – 9 200 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Przetarg odbędzie się 6 października 2023 r. o godz. 9:30  w siedzibie

Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach,
przy ul. gen. W. Sikorskiego 22A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 3 października 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez Burmistrza Łap, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałą cześć oferowanej ceny za nieruchomość Nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, tel. 85 715 22 51  w. 302 i 303.

Łapy, 25.08.2023 r.                                      

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO