Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Łap ogłasza  trzeci ograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap ogłasza  trzeci ograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap ogłasza

 trzeci ograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy

 1. Przedmiot przetargu.
  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r., położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy, Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:
L.p.Adres nieruchomości [obręb]Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów
Powierzchnia [ha]KWCena nieruchomości [zł]Wadium [zł]
1Łapy II Łapy-Szołajdy211/5  14/221,4497BI1B/00193318/9493 20098 640
2Łapy II  Łapy-Szołajdy211/6  14/231,0658BI1B/00265944/2436 50087 300
3Łapy II  Łapy-Szołajdy211/7  14/241,0642BI1B/00270729/7436 00087 200

1.2. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, wg stawki obowiązującej w terminie zapłaty (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%).
1.3. Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów oraz roszczeń osób trzecich.
1.4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto lokalizowanie infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XIV/81/03 z dnia 31 października 2003 r., (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2003 r. Nr 118, poz. 2197).

 1. Informacje o warunkach gruntowych nieruchomości objętych postępowaniem przetargowym przedstawiają Sprawozdania geotechniczne stanowiące załączniki do ogłoszenia:
  a) Załącznik nr 1 – Sprawozdanie geotechniczne z ustalenia warunków gruntowych na działkach o nr 14/23, 14/24.
  b) Załącznik nr 2 – wyciąg ze Sprawozdania geotechnicznego z punktowego rozpoznania warunków gruntowych w granicach działek o nr 211/5 i 14/22.
 2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
 3. Warunki uczestnictwa w przetargu.
  4.1. Zgodnie z wymogami wynikającymi z Umowy o dofinansowanie Projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach“ Nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0001/16-00 z dnia 07.10.2016 r., przetarg zostaje ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).
  4.2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie do 10 listopada 2023 r. do godz. 15:30, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy :
  a) oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, stanowiącego załącznik nr 3 do przetargu. Dokument ten powinien być umieszczony w zaklejonej kopercie z napisem „OŚWIADCZENIE MŚP – PRZETARG PODSTREFA ŁAPY”;
  b) oferty na zakup nieruchomości, która stanowi załącznik nr 4 do przetargu, zawierającej oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu
  i w dodatkowych warunkach przetargu oraz wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto. Oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinny być umieszczone
  w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA PRZETARG PODSTREFA ŁAPY – CZĘŚĆ II”.
  4.3. W części niejawnej Komisja przetargowa sprawdza na podstawie złożonych oświadczeń, o spełnieniu kryteriów MŚP, czy oferenci spełniają warunki i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie 17 listopada 2023 roku na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Miejskim w Łapach oraz zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach.
  4.4. Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert, odbędzie się w obecności oferentów 22 listopada 2023 roku
  o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. W. Sikorskiego 22A. Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzania tej części przetargu w trybie wideokonferencji.
 4. Pozostałe informacje
  5.1 Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium i został zakwalifikowany do przetargu, uczestniczy
  w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawnionego. W przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej.
  5.2 Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
  5.3 Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez Burmistrza Łap, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5.4 Pozostałą część oferowanej ceny za nieruchomość Nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.
  5.5 Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.
  5.6 Zaoferowanie ceny niższej lub równej cenie wywoławczej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  5.7 Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  5.8 Dodatkowe warunki przetargu, Sprawozdania geotechniczne, oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP oraz wzór oferty dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach.
  5.9 Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna jako Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 z późn. zm.). W związku z tym z Nabywcą prawa użytkowania wieczystego wyłonionego w przetargu zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego strefą
  z przysługującego prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
  5.10 Gmina Łapy zastrzega na swoją rzecz prawo odkupu nieruchomości, przez okres 5 lat od dnia sprzedaży, na wypadek niezagospodarowania nieruchomości przez Nabywcę zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terminie do 31.12.2025 r. Z chwilą wykonania prawa odkupu Nabywca obowiązany jest przenieść na Gminę Łapy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości za zwrotem ceny jej zakupu. Prawo odkupu przysługujące Gminie Łapy zostanie zastrzeżone w umowie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Prawo odkupu podlegać będzie ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez Nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
  5.11 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2023 r. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.
  5.12 Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi Nabywca.
  5.13 Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
  5.14 Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, telefonicznie 85 715 22 51 w. 302, 303 lub w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 22A, tel. 85 814 19 20

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy