Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Łobżenicy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Łobżenicy przy ul. Mickiewicza 3/4  wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łobżenicy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Łobżenicy przy ul. Mickiewicza 3/4  wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

BURMISTRZ ŁOBŻENICY

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Łobżenicy przy ul. Mickiewicza 3/4  wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i części wspólnych nieruchomości w udziale 5573/34122.

Opis lokalu mieszkalnego

Lokal nr 4 znajduje się na I piętrze budynku (bezpośrednio pod dachem). W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Podłogi drewniane w pokojach i kuchni pokryte wykładziną rulonową PCV, w łazience panele podłogowe a w przedpokoju wykładzina dywanowa. Ściany  i sufit tynkowane zaprawą cementowo – wapienną zacierane na gładko, malowane farbą emulsyjną i tapetowane Ściany w łazience pokryte glazurą ceramiczną. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa oraz okna PCV. Drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe malowane farbą olejną. Łazienka wyposażona  w muszlę z sedesem, umywalkę i kabinę prysznicową. Lokal posiada instalacje: elektryczną, wodną z sieci miejskiej, gazową, kanalizacyjną ogólnospławną. Ogrzewanie lokalu piecem kaflowym i piecem kaflowym na opał stały. Powierzchnia użytkowa lokalu – 53,90 m2. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 1,83 m2.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość lokalowa położona w m. Łobżenica. Działka, zgodnie z danymi pochodzącymi z katastru nieruchomości, ma powierzchnię 0,0250 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym położonym   w Łobżenicy, zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1Z/00030125/2 prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w  Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV księgi wieczystej nr PO1Z/00030125/2 prowadzonej dla nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń. Wskazana nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.  Nieruchomość  stanowi  współwłasność  Gminy Łobżenica oraz osób fizycznych.

Opis nieruchomości

1.KONSTRUKCJA BUDYNKUCegła ceramiczna pełna na zaprawie wapienno – piaskowej,
2.FUNDAMENTYkamienie polne, rolka z cegły ceramicznej pełnej,
3.ŚCIANYzewnętrzne w technologii tradycyjnej – cegła ceramiczna na zaprawie wapienno – piaskowej, wewnętrzne z cegły ceramicznej, częściowo mur pruski tynkowane zaprawą cementowo – wapienną zacierane na gładko w części wyprawiane gładzią gipsową , malowane farbą emulsyjną i tapetowane łazienki – glazura ścienna, przewody kominowe – cegła ceramiczna pełna; 
4.STROPYnad piwnicami – ceglane łukowe na dźwigarach stalowych, między i nad piętrem – drewniane na belkach ze ślepym pułapem;
5.DACH I KONSTRUKCJAdach konstrukcji drewnianej, na budynku frontowym deskowany kryty papą na lepiku, dwuspadowy na pozostałych budynkach kryty Onduline Clasic i eternitem falistym na konstrukcji drewnianej;
6.ELEWACJAbudynek otynkowany z tynkiem nakrapiany.
7.KLATKI SCHODOWEschody wewnętrzne drewniane z balustradą, malowane farbą olejną, do piwnic – z cegły ceramicznej pełnej;
8.PODŁOGI I POSADZKIpodłogi – z desek na belkach drewnianych pokryte panelami podłogowymi, wykładziną dywanową oraz rulonową PCV, podłogi w łazienkach – płytki ceramiczne;
9.STOLARKA DRZWIOWAzewnętrzne – drewniane zabezpieczone farbą olejną, wewnętrzne – drewniane i płycinowe okleinowane malowane farbą olejną;
10.STOLARKA OKIENNAokna PCV otwierane i uchylne z mikrowentylacją oraz skrzynkowe malowane farbą olejną;
11.INSTALACJEwodociągowa, kanalizacyjna ogólnospławna, gazowa, wentylacja grawitacyjna, elektryczna1
12.OGRZEWANIE BUDYNKUogrzewanie etażowe oraz piece kaflowe.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Na podstawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenicy Uchwała Rady Miejskiej w Łobżenicy nr XXXVIII/350/02  z dnia 8 października 2002 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego nr 133 z dnia 31 października 2002 r. działka o numerze geodezyjnym 698 położona jest na terenie oznaczonym symbolem Mu – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, budynki  z zakazem zmiany formy zewnętrznej w zakresie strefy konserwatorskiej układu.

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Łobżenicy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 58 375,45 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 45/100). Cena wywoławcza obejmuje wartość nieruchomości i koszt przygotowania do sprzedaży.

Postąpienie

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 584,00 złote (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, przy ulicy Sikorskiego 7, sala numer 9 (parter) o godz. 10:00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie   oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,
  • pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
  • oryginał dowodu wpłaty wadium,
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. z pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń
  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych

Dodatkowo w przypadku:

  • podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał),  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wysokość wadium, formy, termin i miejsce wniesienia

Wadium wynosi 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  1 września 2023 roku włącznie, na rachunek bankowy 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy. Za dokonanie wpłaty  uważa się  dzień  zaksięgowania środków  pieniężnych na  rachunku  bankowym  tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym. W tytule przelewu należy podać adres lokalu, na które wpłacane jest wadium. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na wskazane konto.

Przebieg przetargu

Przetarg  jest  ważny bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przelewem na wskazane w protokole uzgodnień konto gminy i winna być odnotowana na rachunku gminy najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Po zawarciu aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica  deklaracji  podatkowej  w  zakresie  podatku  od  nieruchomości.  Uczestnik  przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Łobżenicy. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem   nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postanowienia pozostałe

Oględzin lokalu można dokonywać po telefonicznym uzgodnieniu z Referatem Planowania Przestrzennego  i Inwestycji.

Burmistrz  Łobżenicy  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  z  ważnych  powodów zgodnie  z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku  poz.  344,  z późn. zm.)

Bliższych  informacji  dotyczących  przetargu  udziela  Referat Planowania Przestrzennego  i Inwestycji, pokój 8, tel. 67 286-81-12.

Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.lobzenica.pl, www.lobzenica.pl oraz infopublikator.pl

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy