Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Łobżenicy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łobżenicy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

BURMISTRZ ŁOBŻENICY

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 28 w miejscowości Fanianowo, gm. Łobżenica na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1, dla której Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/00042578/9.
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1740 ha
 • Opis nieruchomości – Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki o łącznej pow. użytkowej 48,35 m2. Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są 2 garaże o łącznej pow. użytkowej 30,92 m2. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, drogą o nawierzchni asfaltowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
 • Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., zmieniona uchwałą Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 roku, nieruchomość posiada funkcję terenu usługowego.
 • Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i części wspólnych nieruchomości w udziale 7927/26757.
 • Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 67 600,00 zł
 • Wadium wynosi – 6 000,00 zł
 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 28 w miejscowości Fanianowo, gm. Łobżenica na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/1, dla której Sąd Rejonowy Złotów – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/00042578/9.
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1740 ha
 • Opis nieruchomości – Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki o łącznej pow. użytkowej 42,43 m2. Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są 2 garaże o łącznej pow. użytkowej 24,88 m2. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, drogą o nawierzchni asfaltowej. Lokal posiada instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
 • Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., zmieniona uchwałą Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 roku, nieruchomość posiada funkcję terenu usługowego.
 • Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i części wspólnych nieruchomości w udziale 6731/26757.
 • Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 57 500,00 zł
 • Wadium wynosi – 7 000,00 zł

 Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ul. Sikorskiego 7 w Łobżenicy w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2022 r. na konto Gminy Łobżenica, nr konta 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Gminy Łobżenica. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
 • małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość jest sprzedawana według danych z ewidencji gruntów i budynków. Strony nie będą zgłaszać wzajemnych roszczeń z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Nabywca  nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upłynął z dniem 4 marca 2022 r.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica lub pod numerem telefonu: (0-67) 286-81-12.

      BURMISTRZ ŁOBŻENICY

         (-) Piotr Łosoś

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy