Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Hallera

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Hallera

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha położonej w Cieszynie przy ulicy Hallera zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00041515/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Cieszynie przy ul. Hallera. Działka ma wydłużony kształt i niewielkie nachylenie w kierunku północnym, grunt jest częściowo ogrodzony płotem od przylegających posesji. Stanowi niezabudowany grunt porośnięty roślinnością trawiastą oraz jest częściowo zadrzewiony. Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz gruntów rolnych. Uzbrojenie: wzdłuż działki przebiega napowietrzna linia teletechniczna oraz przecina ją napowietrzna linia energetyczna, sieć gazowa i kanalizacja, nadto w sąsiedztwie występują sieci pełnego uzbrojenia technicznego.

Wpisy w księdze wieczystej:

W dziale I-SP księgi wieczystej nr BB1C/00041515/0 brak wpisów.

W dziale III ujawniono wpis dotyczący służebności przesyłu na rzecz Tauron S.A. – nie dotyczy zbywanej działki oraz wpisy dotyczące służebności przechodu i przejazdu, a także wpisy służebności gruntowych polegających na prawie korzystania z wybudowanej sieci wodociągowej – nie dotyczą zbywanej działki.

W dziale IV brak wpisów.

Działka nie jest przedmiotem zobowiązań, jednakże stanowiła przedmiot postępowania toczącego się w Sądzie Rejonowym w Cieszynie o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Netii S.A. – postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszynie Sygn. Akt I Ns 716/18 z dnia 28 lipca 2021 r. służebność została ustanowiona i jest nieujawniona w księdze wieczystej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość ta położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (H2MNU).

Osuwiska:

Zgodnie z mapą osuwisk Państwowego Instytutu Geologicznego na przedmiotowym obszarze nie zarejestrowano osuwisk.

Dostęp do drogi:

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi ul. Hallera.

Drzewostan:

Działka stanowi niezabudowany grunt porośnięty roślinnością trawiastą, który częściowo jest zadrzewiony. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.

Realizacja nowego uzbrojenia:

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji.  Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za sieci i zbiorniki przebiegające przez działkę nr 83 obr. 77 nie ujawnione w chwili zbycia na istniejących mapach geodezyjnych.

Wznowienie granic:

Powierzchnie geodezyjna i ewidencyjna działki nr 83 nie są zgodne. W protokole z przetargu oraz notarialnej umowie sprzedaży zostanie wprowadzony zapis, że strony zbywająca i nabywająca wzajemnie zrzekają się ewentualnych roszczeń z tytułu stwierdzenia po sprzedaży różnicy wynikłej z ponownego obliczenia pola powierzchni nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic może zostać dokonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Cieszyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości, czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Informacje dotyczące przetargu:

Na sprzedaż ww. nieruchomości w dniu 10 stycznia 2023 r. oraz 11 maja 2023 r. przeprowadzono dwa ustne przetargi ograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki nr 83 obr. 77. Uzasadnieniem wyboru formy zbycia nieruchomości w przetargu ograniczonym jest kształt i parametry uniemożliwiające jej samodzielne zagospodarowanie.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2023 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 1200.

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do dnia 3 listopada 2023 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 2 500,00 zł. Dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztąza termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz                          w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 237 lub 33 4794 232.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy